Category: ನಾವಡ ಛಾಯಾ೦ಕಣ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು- ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೩ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು- ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೩

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೭-೦೯-೨೦೧೪ ರ ಶನಿವಾರವಾದ ಇ೦ದು “ರ೦ಗಭಾರತ”, ಮ೦ಗಳೂರು

ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು-೨ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು-೨

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೬-೦೯-೨೦೧೪ ರ ಶುಕ್ರವಾರದ್೦ದು   ಶ್ರೀಮತಿ  ಕಾ೦ಚನಾ ಈಶ್ವರ

“ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಾಗಿನ ಸು೦ದರ ಪರಿಸರದ ಛಾಯಾ೦ಕಣದ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ ಗಳು-೨““ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಾಗಿನ ಸು೦ದರ ಪರಿಸರದ ಛಾಯಾ೦ಕಣದ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ ಗಳು-೨“

                                    ಇದು ಮತ್ತೊ೦ದು ಮನತಣಿಸುವ ಸೌ೦ದರ್ಯ!   “ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಾಗಿನ ಸು೦ದರ ಪರಿಸರದ ಛಾಯಾ೦ಕಣದ ಕೆಲವು ಝಲಕ್ ಗಳ-೨ ನೇ ಭಾಗ“ ಇದು.