Monthly Archives: July 2015

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…೭೫ ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ದಾನ ಸಲ್ಲದಯ್ಯ….

| ದಾತವ್ಯ ಮಿತಿ ಯದ್ದಾನ೦ ದೀಯತೇ ಅನುಪಯಕಾರಿಣೇ |

ದೇಶ-ಕಾಲೇ-ಚ-ಪಾತ್ರೇಚ ತದ್ದಾನ೦ ಸಾತ್ವಿಕ೦ ಸ್ಮೃತ೦ || Continue reading

Posted in ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು | Tagged , , , , , | Leave a comment