Day: June 15, 2020

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ -5ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ -5

Shloka 9,10,11 ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - 5 ಶ್ಲೋಕ ೯ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ । ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ॥೯॥ ಪದ ವಿಭಾಗ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಹಾ ಶೂರಾಃ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಃ