Day: June 2, 2020

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 3ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 3

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-Shloka-3456.mp3?time=1594177798 ಅಧ್ಯಾಯ ೧, ಶ್ಲೋಕ ೩ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್।ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಪದ ವಿಭಾಗಪಶ್ಯ ಏತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಪದಶಃ ಅರ್ಥಆಚಾರ್ಯ = ಎಲೈ ಆಚಾರ್ಯನೇ, ತವ = ತಮ್ಮ, ಧೀಮತಾ =

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 2ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 2

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-Shloka-12.mp3?time=1594177798   ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾ ಲಿಪಿಕಾರರು - ವಿನುತಾ ಪಾಟೀಲ್ ********************* ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ । ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ । ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥೧॥ ಪದ ವಿಭಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಃ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಃ ಚ