Day: May 1, 2020

ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬದುಕಿನ ಸಮತೋಲನವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಬದುಕಿನ ಸಮತೋಲನ

“ಉದ್ಯೋಗಂ ಪುರುಷ ಲಕ್ಷಣ” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನುಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಾಲವಾಗಿದೆ . ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಹೆಂಗಸರು ಅಡುಗೆ