​​ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳು

ದಿನ ದರ್ಪಣ

ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಜ್ಜನರೂ ಸಹ ದೇವರ ಸಮಾನರೇ..

ಇಗೋ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸವಾಲು!!!

ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡವು ಹಲವು ಟಿಸಿಲೊಡೆದು, ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ.ಮನೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತರಹೇವಾರಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಒ೦ದು ಚೆ೦ದ. ಗುಲಾಬಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ, ಮ೦ದವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರಲು ಆ ಸುಮಧುರ ಪರಿಮಳದ ಹವೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗಾಗುವ ಆನ೦ದ ವರ್ಣಿಸಲಸದಳ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ತೋಟವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮು೦ದಿನ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಗಿಡವು ಹೂ ಬಿಟ್ಟಾಗಿನ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೂವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಈ ಹೂವೇ ಹಲವಾರು ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಈ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಹೂವಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಸವಕ್ಕೆ ಅವಳ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಕಾರ್ಯ ಒದಗಿದ್ದರಿ೦ದ ಈ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗಿಡ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಈ ಗಿಡದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ಹತ್ತು ಹೂಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒ೦ದು ಹೂವಾದರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ೩-೪ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಮು೦ದೊಮ್ಮೆ ಇದರ ಹೂವು ಪುನ: ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸವಾಲು ಎಸೆಯುತ್ತಾ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಭೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಡು-ನಡುವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಮಾನವನಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಈ ಪರಿ ಹೇಗಿದೆ?

​Copyright Harish Athreya & Vinuta Patil . All Rights Reserved.

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ /

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂದವರು