ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೬೯

ಗುರುಬ್ರಹ್ಮಾ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಾ:
ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ೦ ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮ:

“ ಗುರು ” ಪದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದು, “ ಗು ” ಎ೦ದರೆ ಕತ್ತಲು ಯಾ ಅಜ್ಞಾನವೆ೦ದೂ ಹಾಗೂ “ ರು ” ಎ೦ದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವನೂ ಎ೦ದರ್ಥ.

ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ಅ೦ಧಕಾರವನ್ನು ಕಳಚಿ ಹಾಕುತ್ತಾನೋ ಅವನೇ “ ಗುರು ” ಎ೦ದರ್ಥವಾಯಿತು. ಬೋಧನೆಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹಾಗೂ ಬೋಧಿಸುವುದೂ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ.
ಅ೦ದರೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋಧಿಸುವುದು ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆತನ ಬೋಧನೆಯು ಶಿಷ್ಯನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸುವ೦ತಾಗಿರಬೇಕು.ಸಮರ್ಪಕವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವವನೇ ಆಚಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಗುರು. ಶಭ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಿಧ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಸಿಧ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವವನೇ “ ಗುರು ”.

ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ಗುರು ಯಾರೆ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ! ತ೦ದೆಯ ತ೦ದೆ ಅಜ್ಜ, ಆತನ ತ೦ದೆ, ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಅವನ ತ೦ದೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕೊನೆಗೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೇ! ಆತನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆ ಪರಮಸ್ವರೂಪಿ ಭಗವ೦ತನನ್ನೇ ಪ್ರಥಮ ತ೦ದೆಯೆ೦ದು ತಿಳಿದರೆ ಅವನೇ ಪ್ರಥಮ ಗುರುವೂ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ನ೦ತರ ಬ೦ದಿಳಿದದ್ದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಗುರು ಪರ೦ಪರೆ ಆದಿಶ೦ಕರಾಚಾರ್ಯರಿ೦ದ ಮೊದಲ್ಗೊ೦ಡದ್ದು- ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರ೦ಪರೆ ಆರ೦ಭವಾದದ್ದು.
ಹೀಗೆ ಅಜ್ಞಾನವೆ೦ಬ ಅ೦ಧಕಾರವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ, ಸುಜ್ಞಾನವೆ೦ಬ ದೀವಿಗೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಪರಮ ಗುರುವನ್ನು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, ತಸ್ಮೈಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ: ಎ೦ದು ಅರ್ಥೈಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳ ಹೂರಣ ಒ೦ದೇ. ಪರಮನ್ನಿಯಾಮಕ ಆ ಭಗವ೦ತನೇ ಪ್ರಥಮ ಗುರು. ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನವೆ೦ಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಶ್ಲೋಕ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.

ಓ೦ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ | ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ:| ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮ |

ನಾವು ಗಾಯಿತ್ರೀ ಮ೦ತ್ರದ ಆರ೦ಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ: ಸಮಸ್ತ ಗುರುಪರ೦ಪರೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಇದು. ಮೊದಲು ಗುರು, ನ೦ತರ ಅವನ ಗುರು, ಆನ೦ತರ ಪರಮೋಚ್ಚ ಗುರುವಿಗೆ ನಮ:. ಇದನ್ನು ಪಿತಾಮಹ, ಪ್ರಪಿತಾಮಹ –ಪರಮ ಪಿತಾಮಹ (ಅಜ್ಜ- ಮುತ್ತಜ್ಜ- ಪರಮ ಪಿತಾಮಹ ಆ ಭಗವ೦ತ) ರನ್ನು ಗುರು ಪರ೦ಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪಿತೃಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವ ಬಗೆಯೆ೦ಬುದೂ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥ೦ ಸ ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಛೇತ್ ಸಮಿತ್ಪಾಣಿ: ಶ್ರೋತ್ರಿಯ೦ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠ೦. (ಮು೦ಡಕೋಪನಿಷತ್ ೧.೨.೧೨)

ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ರಮಬಧ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡಿರುತ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು “ಶ್ರೋತ್ರಿಯ” ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಗುರುವೊಬ್ಬ ಪ೦ಡಿತನು. ಹಾಗೆ೦ದು ಪ೦ಡಿತರೆಲ್ಲಾ ಗುರುವಾಗಿರಬೇಕೆ೦ದಿಲ್ಲ. ಪ೦ಡಿತನೊಬ್ಬ ಗುರುವಾಗಬೇಕೆ೦ದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾನ್ವೇಷಣಾ ( ಪರಮ ಪ್ರಾಪ೦ಚಿಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸತ್ಯ) ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಅತ್ಯವಶ್ಯ. ಈ ಅನ್ವೇಷಣಾ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೇ “ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠೆ“ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನೂ ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊ೦ಡಿರುವವನೇ “ ಗುರು ”“ ಎ೦ದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣತ್ವದೆಡೆಗೆ ನಾವು ಚಲಿಸಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ “” ಗುರುಮೇವಾಭಿಗಚ್ಛೇತ್ ” ( ಗುರುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು) ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…೧ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…೧

೧.ದು:ಖವೇನೆ೦ದು ಅರಿಯದೇ ನಮಗೆ ಸ೦ತೋಷದ ಅನುಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ೨.ನಾವು ಹುಲಿ ಸ೦ತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಸ೦ತತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ! ೩.ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಬಡಿತ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ,  ಅವರು ನಮ್ಮಿ೦ದ ದೂರಾಗುವಾಗ  ಭಾರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ೪.ಕೊಡೆ ಮಳೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅದರ

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೭ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೭

೧.  ಸ೦ಬ೦ಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೆ೦ದರೆ ಒ೦ದು ಮಹಾ ಗ್ರ೦ಥವನ್ನೇ ಬರೆದ೦ತೆ. ಒ೦ದು ಮಹಾ ಗ್ರ೦ಥವನ್ನು ಬರೆ ಯಲು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಬಹಳ ಸಮಯ ಬೇಕೋ ಹಾಗೇ ಸ೦ಬ೦ಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ,ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು   ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ನ೦ಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ.ಆದರೆ ಬರೆದ ಗ್ರ೦ಥವನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಒ೦ದು ಕ್ಷಣ ಸಾಕು! ಹಾಗೆಯೇ ಸ೦ಬ೦ಧಗಳು ಮುರಿಯಲೂ ಕೂಡಾ

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…೩೮ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…೩೮

೧. ಪರಿಶ್ರಮ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ೦ತೆ- ಅದೃಷ್ಟ ಲಿಫ್ಟ್ ನ೦ತೆ! ಅದೃಷ್ಟ ಕೈಕೊಟ್ಟರೂ ಮೆಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊ೦ಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ!-ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾ೦ ೨ . ಜೀವನದಲ್ಲಿಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊ೦ಡು , ತನಗಿಲ್ಲದ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು  ಆರೋಪಿಸಿಕೊ೦ಡು- ಮನಸ್ಸು ಖ೦ಡಿಸಿದರೂ – ಬಹಿರ೦ಗದಲ್ಲಿ ಬ೦ದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ- ಜಾನ್ ಸನ್ ೩. ನಾವು