ಯೋಚಿಸಲೊಂದಿಷ್ಟು ..- ೭೭

ಮಾನವ ಜನ್ಮವು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಿಂದ, ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಪಾಪಗಳ ಸವಕಳಿಯಿಂದ ದೊರೆತಿರಬಹುದಾದ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮವನ್ನು ಔನ್ನತೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ :

ಯೋಗಸ್ಥ : ನ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ |
ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೇ||

ಅಂದರೆ ಯೋಗ ( ಸಮಚಿತ್ತತೆ) ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು, ಸಂಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಜಯಾಪಜಯಗಳನ್ನು ಸಮತ್ವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಎಂದರ್ಥ.

ಆಪೂರ್ಯಮಾಣಮಚಲ ಪ್ರತಿಷ್ಟಂ ಸಮುದ್ರಮಾಪ:ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಯದ್ವತ್|
ತದ್ವತ್ಕಾಮಾಯಂ ಪ್ರವಿಶಂತಿ ಸರ್ವೇ ಸ ಶಾಂತಿಮಾಪ್ನೋತಿ ಕಾಮ ಕಾಮೀ ||

ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳುವಂತೆ ತುಂಬಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹಲವಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಂದು ಸೇರುವುದೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಲಯವಾಗಿರುವವನು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವನಿಗೆ ಈ ಶಾಂತಿಯು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಂದರೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ರಾಗ-ದ್ವೇಷ ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ಫಲಾಫೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವೆಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

“ಹದಾ ಮಾಂಸಮಯ ದೇಹ ಮಾಮ್
ತಾಸೋ ಜೈಸಿ ಪ್ರಿತ್ತಿ
ವೈಸಿ ಜೋ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೇ
ಹೋತ್ ನವ ಭವ್ ಭೀತೀ “

ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದ ತನ್ನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತುಕಾರಾಮನನ್ನು ಉಪಚರಿಸುತ್ತ ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ರತ್ನಾವಳೀ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು !

ಅಂದರೆ ‘ ನನ್ನ ಮೂಳೆ ಮಾಂಸಗಳ ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಭವ ಭೀತಿಯನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದೆ “ ಎಂದರ್ಥ.ಈ ಮಾತಿನಿಂದ ಮನಪರಿವರ್ತನೆ ಯಾಗಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಶ್ರೀ ತುಲಸೀದಾಸರಾದರು. ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ “ರಾಮಚರಿತಮಾನಸ “ ದ ಕರ್ತೃವಾದರು.

ಕೆ.ವಿ ವರದರಾಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
| ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಳಿಸುವೆ ಹಣವನು
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸತಿಸುತರಿರುವರು
ದೇಹವು ಕುಸಿದರೆ ಜರೆ ಜಡಿಯುತಿರೆ
ಯಾರೂ ಕೇಳರು ಕಡೆಗಣಿಸುವರು ||

ಅಂದರೆ, ದೈಹಿಕ ಬಲವಿರುವವರೆಗೂ,ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವಿರುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸತಿ-ಸುತರಾದಿಯಾಗಿ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮುಪ್ಪಡರಿ, ದೇಹ ಶಿಥಿಲವಾದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವರು.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳು ಈ ದೇಹ ನಶ್ವರ.. ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದೇ ಶಾಶ್ವತ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅವಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ತಾಯಿಯ ಚರಣಕ್ಕೆ- ಚರಣ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳುವುದು ಇದನ್ನೇ….

೨-

ಓಂ || ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೀಭಿಶ್ಮೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ |
ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಶ್ಯೇಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ |
ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈಸ್ತುಷ್ಟುವಾಗ್ಂ ಸಸ್ತನೂಭಿಃ |
ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ |

ಓ ದೇವಾ ಪವಿತ್ರವಾದವುಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿ
ಓ ಪೂಜೆಗೆ ಅರ್ಹನಾದವನೇ ಪವಿತ್ರವಾದವನ್ನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ದರ್ಶಿಸಲಿ
ಮಾತು ಮತ್ತು ದೇಹ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ
ನಿನ್ನಂಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಈ ಆಯುಸ್ಸು ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಿಕೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಲಿ

ಎಷ್ಟು ಚಂದದ ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ ತನು ಮತ್ತು ಮನಗಳೆರಡೂ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲಿ.. ಮತ್ತಾವ ಬದುಕೂ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.. ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ನೀಡುವ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಔನತ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಎಂದೂ ಯಾವುದರ ಮೇಲೂ ಮೋಹಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ-ಕರ್ಮ – ಜ್ಷಾನ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದೂ ಅವನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.. “ ಮಹಾ ಜನೋ ಯೇನ ಗತ: ಸ ಪಂಥಾ ‘ ಎಂಬಂತೆ ಮಹನೀಯರು ನಡೆದ ದಾರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಾಳಬೇಕು. “ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದ೦ ಶರೀರಂ“ ಎಂಬಂತೆ ¥ರರಿಗಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನದೆಲ್ಲಾ ತೃಣ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರಿÃಮಾತೆಯೊ£ಬ್ಬಳೇ ನಿಜ ಸತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಬಾಳಿದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿಗೊಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮೀಸಲಿರಲಿ. ಪರರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸದಾ ಆ ಮಹಾತಾಯಿಯ ಧ್ಯಾನ, ಜಪ. ತಪ, ಸದಾಚಾರಗಳು ಭವಭಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಲ್ಲವು. ಏನನ್ನೂ ತಂದಿಲ್ಲ.. ಏನನ್ನೂ ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸತ್ಯವೇ. ಬದುಕಿಗಾಗಿ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು ಗಳಿಸೋಣ. ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪಾಲನ್ನು ತೆಗೆದಿಡೋಣ. “ ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳದೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ “ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬದುಕು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೧೪ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೧೪

೧. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವೃಧ್ಢರಾಗಿದ್ದರೂ,ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸತತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವೃಧ್ಧತೆ ಉ೦ಟಾಗುವುದನ್ನು ಮು೦ದೂಡುತ್ತದೆ! ೨. ಕೀರ್ತಿಯೆನ್ನುವುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಅಲೆಯ೦ತೆ!ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ದದಾಗಲೂಬಹುದು!ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಮಾಯವಾಗಲೂಬಹುದು!              ೩. ಯಶಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ನದಿಯ೦ತೆ! ಹಗುರವಾದುದನ್ನು ತೇಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರವಾದುದನ್ನು ಮುಳುಗಿಸುತ್ತದೆ!                                      ೪. ದು:ಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೇ ಸ೦ತಸದ ಅರಿವಾಗುವುದು,,ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗಲೇ ಒತ್ತಡದ ಅರಿವಾಗುವುದು, ದ್ವೇಷ ವೆ೦ಬುದರಿ೦ದಲೇ ಪ್ರೀತಿಯ

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೧೭ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೧೭

 ೧.  ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊ೦ದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬೆರೆತ೦ತೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಆ೦ತರ್ಯದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಗುಣಗಳೂ ಕೂಡ. ಅವರಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಯಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಅರಿವಾದ೦ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ  ಕಾಣುತ್ತೇವೆ೦ಬುದರ ಮೇಲೆಯೇ ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮಿತೃತ್ವ ಉಳಿಯುವುದು ಯಾ ಅಳಿಯುವುದು ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ! ೨.ಪ್ರೇಮವು ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಜಗದ ಮು೦ದೆ ನಮ್ಮನ್ನು

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೫೮ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೫೮

ಶ್ರೀಧರಾಮೃತ ವಿಶೇಷ! ೧. ಆಯಾ-ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸದೇ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದು, ಏಳುವುದು ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ ಪಡೆಯುವುದು, ಸ್ನಾನ , ಮಾನಸಪೂಜೆ, ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಸೇವೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಒ೦ದರಲ್ಲಿ ಬೇಸತ್ತು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಅದು ರಮಿಸಿ, ಬೇಸರ ಮೂಡಿಬಿಡಬಹುದು. ೨. ಗೋವಿನ ಪೂಜೆಯೆ೦ದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಪೂಜೆ. ಗೋವಿನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ