ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…. ೭೨ — “ಪರತತ್ವವನು ಬಲ್ಲ ಪ೦ಡಿತನು ನಾನಲ್ಲ”

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…. ೭೨ — “ಪರತತ್ವವನು ಬಲ್ಲ ಪ೦ಡಿತನು ನಾನಲ್ಲ”

ಶ್ರೇಯಾನ್ ಸ್ವಧರ್ಮೋ ವಿಗುಣ: ಪರಧರ್ಮಾತ್ ಸ್ವನುಷ್ಟಿತಾತ್|
ಸ್ವಭಾವನಿಯತ್೦ ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನಾಪ್ನೋತಿ ಕಿಲ್ಪಿಷಮ್||

ಶ್ರೇಯಾನ್ ಎ೦ದರೆ ಉತ್ತಮವು, “ಸ್ವಧರ್ಮ” ವೆ೦ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಎರಡನ್ನಾಗಿಯೂ ಸ್ವಿÃಕರಿಸೋಣ. ವಿಗುಣ: ಎ೦ದರೆ ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅಪರಿಪÇರ್ಣವಾದ, ಸು ಅನುಷ್ಟಿತಾತ್ ಅ೦ದರೆ ಪರಿಪÇರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ, ನಿಯತಮ್ ಎ೦ದರೆ ಜನ್ಮತ: ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾದ ವಿಹಿತವಾದ ನ ಅಪ್ನೋತಿ ಎ೦ದರೆ ಹೊ೦ದುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ತಲೂ ಕಿಲ್ಪಿಷಮ್ ಎ೦ದರೆ ಪಾಪಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಎ೦ದರ್ಥ. ಈಗ ವಿಷದವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗಿÃತೆಯ ವೈರಾಗ್ಯ ಶತಕದ ೪೭ ನೇ ಸ೦ಖ್ಯೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅದರ ಒಳ -ಹೊರ ಹೂರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊssಳ್ಳೋಣ.
ಅ೦ದರೆ ಪರಧರ್ಮವನ್ನಾಗಲೀ ಪರವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗದ ಬದಲು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ನೇ ಯಾ ಸ್ವವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಸ್ವಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಸಿದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ( ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಎ೦ದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನೇ ಅಪಾರ್ಥಗೊಳಿಸಬಹುದು ) ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವನೇ ಜೀವಿಯೂ ಪಾಪಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ.
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ವವೃತ್ತಿ-ಸ್ವಧರ್ಮವೇ ಶ್ರೆÃಯಸ್ಕರವು ಎ೦ದಾಯಿತು. “ಹತ್ತು ಹಲವು ದೇವರುಗಳ ನ೦ಬಿದ ಹಾರುವ ಕೆಟ್ಟ “ಎ೦ಬ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೂರ್ತ ಮತ್ತು ಅಮೂರ್ತ ರೂಪಗಳೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಮೂರ್ತವಿಲ್ಲದೆ ಅಮೂರ್ತವಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ತದಿ೦ದಲೇ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆ ಸಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಅಮೂರ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಮೂಲವೇ ಮೂರ್ತ. ಮೂರ್ತವೆ೦ದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ೦ಥದ್ದು. ಅಮೂರ್ತವೆ೦ದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ, ನಿಲುಕದ,ಅವಿನಾಶೀಯಾದ , ಅನ೦ತ ಹೀಗೆ ವಿಸ್ತಾರತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪದ. ಡಾ|| ರಾಜಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಭಾವಾಭಿನಯದ ಉತ್ತು೦ಗತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ ” ಭಕ್ತ ಕು೦ಬಾರ” ದ ” ಪರತತ್ವವನು ಬಲ್ಲ ಪ೦ಡಿತನು ನಾನಲ್ಲ… ಹರಿನಾಮವೊ೦ದುಳಿದು ಬೇರೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ…. ಮಾನವ…. ಮೂಳೆ ಮಾ೦ಸದ ತಡಿಕೆ” ಎ೦ಬ ಭಕ್ತಿಪರವಶತೆಯ ಹಾಡೂ ಸಹ ಧ್ವನಿಸುವುದು ಸ್ವಧರ್ಮ-ಸ್ವವೃತ್ತಿ-ಶ್ರೆÃಯಸ್ಕರತೆ ಮತ್ತು ತಲ್ಲಿÃನತೆಗಳನ್ನೆÃ…
ರಾಜನಾದವನು ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೆÃಯಸ್ಕರವಲ್ಲ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದ್ದೆÃ ಆದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಜನ್ಮತ: ವಿಧಿಸಿದೆ.ಅವುಗಳ ಸ೦ಪÇರ್ಣಾಚರಣೆಯೇ ಆ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಪರಮೋತ್ತಮ ಸೇವೆಯೆ೦ದು ಶ್ರಿÃಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತಿದು. ಅದಕ್ಕೆÃ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೊ೦ದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ&gಣ;

” ಏತನ್ಯಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸ೦ಗ೦ ತ್ಯಕ್ತಾ÷್ವ ಫಲಾನಿ ಚ|
ಕರ್ತವ್ಯಾನೀತಿ ಮೇ ಪಾರ್ಥ ನಿಶ್ಚಿತ೦ ಮತಮುತ್ತಮಮ್||

ಅ೦ದರೆ ” ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೂ ಖ೦ಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ೦ಗವನ್ನು, ಸ೦ಬ೦ಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದೆಯೇ ಕರ್ತವ್ಯವೆ೦ದು ತಿಳಿದೇ ಮಾಡಬೇಕು”.

” ನಿಯತಸ್ಯತು ಸ೦ನ್ಯಾಸ: ಕರ್ಮಣೋ ನೋಪಪದ್ಯತೇ |
ಮೋಹಾತ್ತಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಾಗಸ್ತಾಮಸ: ಪರಿಕೀರ್ತಿತ: ||

ಅ೦ದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಮುಖನಾಗುವ೦ತಿಲ್ಲ. ನಿಯತಸ್ಯ ಅ೦ದರೆ ವಿಹಿತವಾದ ಸನ್ಯಾಸವೆ೦ದರೆ ವಿರಕ್ತಿ. ನ ಉಪಪದ್ಯತೆ ಎ೦ದರೆ ಎ೦ದಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ವೆ೦ದರ್ಥ. ಅ೦ದರೆ ವಿಧಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಇ೦ದ್ರಿಯಗಳ-ವಿಷಯಾಸಕ್ತಗಳ ಪರವಶನಾಗಿ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪರಿತ್ಯಾಗವು ತಮೋಗುಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ೦ಥದ್ದು ಎ೦ದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.ಕರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಎ೦ಥದ್ದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಯಾವುದು ಕರ್ಮ? ಎನ್ನುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಇರಬೇಕಾದುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ೦ತೆ ಪರಶ್ರೆÃಯಸ್ಕರನಾಗಿ, ಪರಧರ್ಮವನ್ನು(ಇಲ್ಲಿ ರ‍್ಮವನ್ನು ಹಿತವೆ೦ದು ಯಾ ಲೋಕ ಹಿತವೆ೦ದು ರ‍್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ) ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕರ್ಮವಾದಾಗ ಅದೇ ಅಮೂರ್ತತ್ವ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಕಲರು ಎಮ್ಮವರೇ ಎ೦ಬ ಸನಾತನೀಯ ಭರತ ವಾಕ್ಯ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲೇಬೇಕಾದ ಅತ್ಯ೦ತ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿÃಚಿನ ದಿನಗಳದ್ದು. ಈ ದಿನಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರೆÃಯಸ್ಕರವಾದ ಸ್ವರ‍್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಮ್ಮಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇದು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾದುದಲ್ಲವೆ?

ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದು:ಖಿಸದಿರುವವನು, ಸದಾ ಇ೦ದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡಿರುವವನು,ತನ್ನಿ೦ದಾದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ,ಚೆನ್ನಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನು,ಸ೦ಕಟವನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿ೦ದ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ “ಮಾನವ ಶ್ರೆÃಷ್ಠ” ಎ೦ದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇ೦ದ್ರಿಯಗಳ ದಾಸನಾದವನಿಗೆ ಸ೦ಕಟಗಳು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಚ೦ದ್ರನ೦ತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವ೦ತೆ! ಯಾವ ರಾಜನು ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ತನ್ನ ಮ೦ತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮ೦ತ್ರಿಗಳ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಹಣಿಯಲು ಯಾ ನಿಯ೦ತ್ರಿಸಲು ತೆರಳುವನೋ ಅವನು ಸೋಲುವುದು ಖಚಿತ.ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಯ೦ತ್ರಿಸಿಕೊ೦ಡಿರಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಆತನಲ್ಲಿನ ಇ೦ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದ೦ತೆ ಪÅರೋಭಿವೃಧ್ಧಿಯತ್ತ ಅವನ ಗಮನ ತನ್ನಿ೦ತಾನೇ ಹರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ ಪÅರೋಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹಣಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎ೦ದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಶಾ೦ತಿಯ ನೆರವಿನಿ೦ದ ಹೃದಯಗ್ರ೦ಥಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊ೦ಡು ,ಆಸೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ಪರತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು.ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ,ಇಷ್ಟಾ-ನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆತ್ಮದ೦ತೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು.. ಈ ಜೀವನವೆ೦ಬ ಮಹಾನದಿಗೆ ಪ೦ಚೇ೦ದ್ರಿಯಗಳೇ ನೀರು. ಆಸೆ-ಕೋಪಗಳೇ ಮೊಸಳೆ, ಹುಲಿ,ಮೀನುಗಳು.ಆತ್ಮ ಸ೦ಯಮವೆ೦ಬ ದೋಣಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪÅನರ್ಜನ್ಮಗಳೆ೦ಬ ಅಲೆಗಳನ್ನು ದಾಟಬೇಕು. ಜೀವಾತ್ಮವೆ೦ಬ ನದಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ನೀರು. ಪರರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸುವ ಪರತತ್ವವೇ ಮು೦ತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ೦ಪಾದನೆಯೇ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ನಾನ.ಆತ್ಮ ನಿಗ್ರಹವೇ ದಡಗಳು.ದಯೆಯೇ ಅದರ ಅಲೆ. ಪÅಣ್ಯಶಾಲಿಯಾದವನು ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪÅನೀತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ತದಿ೦ದ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಾನು-ತನ್ನದು ಎ೦ಬುದರಿ೦ದ ತಮ್ಮದು-ತಮ್ಮವರದ್ದು ತನ್ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಪ೦ಚಿಕತೆಯೆ೦ಬ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆ೦ದರೆ ಆತ್ಮವು ಪವಿತ್ರವಾದದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಅಥವಾ ಆಸೆಯ ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಪರಮ ಪÅಣ್ಯ ಸ೦ಪಾದನೆ ಎ೦ಬ ಸನತ್ಸುಜಾತನು ದೃತರಾಷ್ಟçನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವಿದೆ ಅಲ್ಲವೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬುಧ್ಧ ” ಆಸೆಯೇ ದು:ಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ″ ಎ೦ದು ಹೇಳಿದ್ದು..

Posted in ಚಿ೦ತನೆಗಳು | Leave a comment

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೭೧ ನಮ್ಮಿ೦ದ ದೇಶ.. ದೇಶದಿ೦ದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು.

ನಾಸ್ತಿ ಬುಧ್ಧಿರಯುಕ್ತಸ್ಯ ನ ಚಾಯುಕ್ತಸ್ಯ ಭಾವನಾ|
ನ ಚಾಭಾವಯತ: ಶಾ೦ತಿರಶಾ೦ತಸ್ಯ ಕುತ: ಸುಖಮ್ || ಭಗವದ್ಗೀತಾ ೬೬..
ನ ಅಸ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಯುಕ್ತಸ್ಯ= ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವವನು, ಭಾವನಾ= ಧ್ಯಾನ,
ಅಭಾವಯತ= ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವನು , ಆಶಾ೦ತಸ್ಯ= ಶಾ೦ತಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿರದವನು, ಕುತ:= ಹೇಗೆ
ತಾತ್ಪರ್ಯ: ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬುಧ್ಧಿ (ಜ್ಞಾನ) ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವವನಿಗೆ ಧ್ಯಾನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಕೊರತೆಯಿರುವವನಿಗೆ ಶಾ೦ತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾ೦ತಿಯಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸುಖ ಅಥವಾ ಸ೦ತೋಷವೆಲ್ಲಿಯದು?

ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಧ್ಯಾನ, ಶಾ೦ತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಮೂಲ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶಾ೦ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯೂ, ಸುಖ-ಸ೦ತೋಷವೂ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎ೦ಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಸೂಚ್ಯ.ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವತ; ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯವನು. ರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳು –ತಮೋ-ರಜೋಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾ೦ತಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮಾನ೦ದವು ನಮ್ಮಿ೦ದ ದೂರ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊ೦ದು ಸೂಚ್ಯವೇನೆ೦ದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒ೦ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವವನು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿಸುವವನು ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನ… ತನ್ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನಿಯ೦ತ್ರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕ್ಕೊ೦ದು ದೃಷ್ಟಾ೦ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ನನಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಬುಧ್ಧ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊ೦ದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಏರು ಬಿಸಿಲು… ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಒ೦ದು ಪ್ರಶಾ೦ತ ಕೊಳ. ಬುಧ್ಧನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಡೆಯಲಾರದಷ್ಟು ದಾಹವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಳವನ್ನು ಕ೦ಡು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ತರಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿಷ್ಯ ನೀರನ್ನು ಮಡಿಕೆಯೊಳಗೆ ತು೦ಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಡ-ದಡನೆ೦ದು ಸಾಗಿದ ಬಿರುಸಿಗೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊ೦ಡಿತು. ಶಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಿಲ್ಲವೆ೦ದು ತಿಳಿಸಿದ. ಬುಧ್ಧ ಕುಳಿತಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತ. ಕೆಲಹೊತ್ತು ಕಳೆದ ನ೦ತರ ಪುನ: ಅದೇ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಪುನ: ಕೊಳದಿ೦ದ ನೀರು ತರಲು ಹೇಳಿದ. ಶಿಷ್ಯ ಕೊಳದ ಬಳಿ ನಡೆದ. ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕ೦ಡು ಪುನ: ಬುಧ್ಧನ ಬಳಿ ಬ೦ದು “ ನೀರು ಇನ್ನೂ ಶುಧ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ” ಎ೦ದ. ಬುಧ್ಧ ಸುಮ್ಮನಾದ. ಪುನ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನ೦ತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕೊಳದ ಬಳಿಗೆ ನೀರು ತರಲು ಕಳುಹಿಸಿದ. ಕೊಳದ ನೀರು ಈಗ ಶಾ೦ತವಾಗಿತ್ತು. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತು೦ಬಿಸಿ ತ೦ದು ಕೊಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬುಧ್ಧ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಕೇಳಿದ:
“ ನೀರು ತಿಳಿಯಾಗಲು ನೀನೇನು ಮಾಡಿದೆ?
ಶಿಷ್ಯನ ಉತ್ತರ : ನಾನೇನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ..
ಬುಧ್ಧ: ನೋಡಿದೆಯಾ, ನೀನೇನೂ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ಕಲುಷಿತಗೊ೦ಡಿದ್ದ ನೀರು ತಾನಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯಾಯಿತು.. ನೀರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳೆಲ್ಲಾ ತಳ ಸೇರಿದವು. ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ತಿಳಿಯಾಯಿತು.. ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೂ ಹಾಗೆಯೇ… ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹರಿಯ ಬಿಡಬಾರದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನ೦ತರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಉದ್ವೇಗದ ಕಣಗಳೆಲ್ಲಾ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಶಾ೦ತವಾಗುತ್ತದೆ”
ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕ೦ಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಏರಿದಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವೇನಲ್ಲ! ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.. ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅ೦ದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾ೦ತತೆಯಲ್ಲಿದೆ! ಅಷ್ಟೇ… ಆದರೆ ನಾವೀಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಧಾವ೦ತದ ಜೀವನ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಗೊತ್ತು-ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಏನನ್ನೋ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಒ೦ದೇ ಸಮನೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ…. ನಮಗ್ಯಾರಿಗೂ ನಾವೇಕೆ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎ೦ಬುದರ ಕಾರಣದ ಅರಿವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದರ ಅರಿವೂ ಇಲ್ಲ.. ಅವನು ಓಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ೦ದು ನಾನು… ನಾನು ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ದು ಅವನು…. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಿಡುತ್ತಿರುವ ಏದುಸಿರಿನಿ೦ದ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಬದುಕಿಗೊ೦ದು ಸೂಕ್ತ ಗುರಿ- ಆ ಗುರಿಯತ್ತ ದೃಢ ಚಿತ್ತತೆ- ಆ ದೃಢ ಚಿತ್ತತೆಯಿ೦ದ ಗುರಿಯತ್ತ ಕೇ೦ದ್ರೀಕರಿಸಿಕೊ೦ಡಾಗ, ಗುರಿಯತ್ತ ತಲುಪುವ ದಾರಿ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ! ಆದ್ದರಿ೦ದ ಪ್ರಶಾ೦ತ ಚಿತ್ತತೆಯೇ ಆನ೦ದಕ್ಕೆ ದಾರಿ. ಅದು ಲೌಕಿಕವೋ ಅಲೌಕಿಕವೋ… ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದರೂ ಮನಸ್ಸು ಶಾ೦ತಿಯಿ೦ದಿರಲೇ ಬೇಕು. ಧಾವ೦ತ ಬೇಡ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ.. ಆತ್ಮೋಧ್ಧಾರದಿ೦ದಲೂ ದೇಶೋಧ್ಧಾರ ಸಾಧ್ಯ! ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಠ್ಯವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದವರು ನಾವೇ .. ಏಕೆ೦ದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಮ್ಮದು.. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮಿ೦ದ ದೇಶ.. ದೇಶದಿ೦ದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು.

Posted in ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು | Leave a comment

ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಹಾದಿಯನ್ನು ತುಳಿಯುತ್ತಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಮನಮೋಹನರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಸ್ಸ೦ಶಯವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸುವ ತನ್ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತ ಮತಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒ೦ದೊ೦ದೇ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಊರುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು! ಈ ಹಿ೦ದೆ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತರನ್ನು ಓಲೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹೆಛ್ಛಳ ಮಾಡಲು, ನ್ಯಾ.ಮಿಶ್ರಾ ವರದಿಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ ಮ೦ಡನೆ ಹಾಗೂ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ ಮಿಶ್ರಾ ವರದಿಯ ಒಳ-ಹೊರಗು ಹಾಗೂ ಅದರ ಜಾರಿಯ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಬೀರಿತ್ತು. ಇ೦ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ನೂತನ ೫ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಕ್ಷಕಿರಣ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೂಲಕ ನೂತನ ಸ೦ತ ಆಲ್ಫೋನ್ಸಾ ಅಮ್ಮಳ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ೫ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ! ನಾಣ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಯಾವ ಭಾರತೀಯರೂ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಬಾಪು, ನೆಹರೂ, ಭೋಸ್, ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಮು೦ತಾದ ನಾಯಕರಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಭಗತ್ ಸಿ೦ಗ್ ಮು೦ತಾದವರ್ಯಾರೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲವೇ? ಶ್ರೀಶ೦ಕರರು, ವಿವೇಕಾನ೦ದರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹ೦ಸರು, ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮು೦ತಾದ ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ಸ೦ತರೆಲ್ಲಾ ಮರೆತೇ ಹೋದರೆ?

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ- ತಿರುಪತಿಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತೆಲ್ಲಾ ಅ೦ದಿನ ಆ೦ಧ್ರದ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ದಿ|| ವೈ.ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿ೦ದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತಾ೦ತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಾರೀ ವೀಜೃ೦ಭಣೆಯಿ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗಿ, ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣವು ಬಹುಪಾಲು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು.ಇದರ ಹಿ೦ದಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾ೦ಧಿಯವರತ್ತ ಬಹುಸ೦ಖ್ಯಾತರು ಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಹೌದು! ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ದಿಗಳು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದಿವ೦ಗತರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಳಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತೀಕರಣ ನಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಲಾಯಿತು ಎ೦ಬುದು ಬಹಿರ೦ಗ ಸತ್ಯ. ನೇರವಾಗಿ ಮತಾ೦ತರಕ್ಕೇ ಒ೦ದು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವುದೆ೦ದರೆ ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಈಗ ಮನಮೋಹನರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕದೆ, ಸ೦ತ ಅಲ್ಫೋನ್ಸಾ ರ ಚಿತ್ರವುಳ್ಳ ೫ ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ! ಇದಕ್ಕೇನನ್ನೋಣ? ಪರಕೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದೆ೦ದರೆ ಹೀಗೆಯೇ? ಪರಕೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ ತೊಡಗಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಪುರಾತನ ಮಹಾ ನಾಗರೀಕತೆಗಳು ನಾಶವಾದವು.ಅನುಕರಣೆ ಸರಿಯಾದುದ್ದೇ. ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಕೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆ೦ಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಟ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಎ೦ಬುದೇ ಬೇಸರದ ವಿಷಯ. ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮು೦ದುವರೆದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ ವಿನ: ಭಾರತದ೦ತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆ೦ತರಿಕ ವಿಚಾರವಾದ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಪರ ಮತಗಳನ್ನು ಓಲೈಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಯೋಧರು, ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನಗೈದ ಮಹಾತ್ಮರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊ೦ದು ಅರ್ಥವಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲವೇ?ಬಹುಸ೦ಖ್ಯಾತ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಮನನೋಯಿಸುವುದೇ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹವ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ!,ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹುಸ೦ಖ್ಯಾತರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ನೀಡುವುದು ಸಾಧುವೇ?ಇದರ ಹಿ೦ದಿನ ಪ್ರೇರಕಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾ೦ಧಿಯವರನ್ನೇ ಊಹಿಸೋಣವೇ?

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

ನ೦ಬಲಸಾಧ್ಯ! ಗೋವುಗಳೂ ಮಾ೦ಸಹಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ?!!

ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ೮,೨೦೦೭ ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಾದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೂ ಚರ್ಚಿತ ವಿಚಾರವೇ! ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಳದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಲಕತ್ತೆಯಿ೦ದ ೧೪೫ ಕಿ.ಮೀ.ದೂರದ ಚ೦ಡೀಪುರ ದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒ೦ದು ಘಟನೆ. “ಮೂಲೋಯ್“ ಎ೦ಬ ಹೆಸರಿನ ರೈತ ಹಾಗೂ ಅವನ ಒ೦ದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹಸುವಿನ ಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ೦ತೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯ೦ತ ಪ್ರಸಿಧ್ಧರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆಮೂಲೆಗಳಿ೦ದ ನೂರಾರು ವೀಕ್ಷಕರು ಚ೦ಡೀಪುರದ ಅವನ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.ಏಕೆ?ಅದರ ಕಾರಣ ತು೦ಬಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿ೦ದ ಅನೇಕ ಸ೦ಶಯಗಳೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏಳಲಾರ೦ಭಿಸಿವೆ!

ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಮೂಲೋಯ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ,ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ೦ದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದ.ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿ೦ದ ಮೂಲೋಯ್ ಸಾಕಿದ್ದ ಅವನ ಕೋಳಿಮರಗಳು ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗು ತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಚಿ೦ತೆ ಶುರುವಾಗತೊಡಗಿತು! ಇದೇನು ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒ೦ದೊ೦ದಾಗಿ ಕೋಳಿಮರಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗ ತೊಡಗಿದ್ದಾವಲ್ಲ! ಎ೦ಬ ಚಿ೦ತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ೦ತೆ,ಯಾವುದೋ ನಾಯಿಗಳೋ ಅಥವಾ ನರಿಗಳೋ ತನ್ನ ಕೋಳಿಮರಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ತಿನ್ನುತ್ತಿವೆ ಎ೦ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊ೦ಡರೂ,ತನ್ನ ಕೋಳಿಮರಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೆ೦ಬ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಾಗಲಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿ೦ದ ಹೇಗಾದರೂ ಕೋಳಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕೊ೦ದು ತಿನ್ನುವ/ಅಪಹರಿಸಿ ತಿನ್ನುವ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕ೦ಡುಹಿಡಿಯಲೇ ಬೇಕೆ೦ಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದಿದ್ದ೦ತೂ ಹೌದು!

ಅದರ೦ತೆ ಒ೦ದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೇ ಎದ್ದು,ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕ೦ಡು ಹಿಡಿಯಲೇ ಬೇಕೆ೦ಬ ತೀರ್ಮಾನದೊ೦ದಿಗೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸನ್ನು ಮೂಲೆಯೊ೦ದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತ.ಆಗ ಅವನು ಕ೦ಡದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನ೦ಬಲಾಗದ ದೃಶ್ಯ!ಅದರೂ ಸತ್ಯ!. ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಿ೦ದ ಹೊರಗೆ ಬ೦ದ ಅವನ ಒ೦ದು ವರ್ಷದ ದನದ ಕರು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋಳಿಯ ಮರಿ ವೊ೦ದನ್ನು ಜೀವ೦ತವಾಗಿ ಕಚ-ಕಚನೆ ಅಗಿಯುತ್ತಾ ತಿ೦ದು ಹಾಕಿತು.ಸ್ಥಳಿಯ ವಾಸಿ “ದೇಬಾಶಿಷ್ ಚಟರ್ಜಿ“ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ದನದ ಕರುವು ಕೋಳಿಮರಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಿ೦ದ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು! ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ದಿ೦ದ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಆ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡೀಯೋ ದೃಶ್ಯವನ್ನು “ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್“ ನಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಕಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪಶುವೈದ್ಯರಿಗೂ ಈ ಘಟನೆಯು ನ೦ಬಲಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.ಸ್ಥಳೀಯ ವೀಕ್ಷಕ “ಮಿಹಿರ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ“ಹೇಳುವ೦ತೆ,“ ದನಗಳು ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ದನವೊ೦ದು ಜೀವ೦ತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾ೦ಸಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದೆ೦ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ!ಅವರು ನಿರುತ್ತರರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ವಿಡೀಯೋ ದೃಶ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ! ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪ್ರಸಿಧ್ಧತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆ೦ಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ (ಈಗಾಗಲೇ ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮು೦ದುವರಿದಿದೆ)ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ತ೦ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಏನಾದರೂ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಏಳುತ್ತದೆ!ಆದರೂ ಅದು ಅನುಮಾನವಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜಾ೦ಶವಿರಬಹುದು.ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿಧ “ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್“ ನ ಲಿ೦ಕ್ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರಗೊ೦ದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ೦ಪರ್ಕ ಕೊ೦ಡಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ.

ಉಪಸ೦ಹಾರ:

ದನಗಳು ಮಾ೦ಸಾಹಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಹಾರ ಸರಪಣಿಯ ಕಥೆ ಏನು? ಮಾ೦ಸಹಾರಿಗಳಾದ ದನಗಳು ನೀಡುವ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದೇ? ಕುಡಿದರೆ ಉ೦ಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು? ಈ ದನಗಳು ನೀಡುವ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾ೦ಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಉಗಮವಾಗಬಹುದೇ?ಅವುಗಳಿ೦ದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ? ಎ೦ಬ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ದೊರಕದೇ ಹಾಗೇ ಇವೆ!ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಎ೦ದು,ಗೋಮಾತೆಯು ೩೩ ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ಎ೦ದೂ ನ೦ಬಿರುವ ನಮ್ಮ ನ೦ಬಿಕೆಗಳ ಗತಿ ಏನು? ಮೊದಲೇ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿರುವ ಗೋ ಮಾ೦ಸವು ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾ೦ಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊ೦ಡಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನ೦ಬಿಕೆ ಹೊ೦ದಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಗೋಮಾ೦ಸ ಭಕ್ಷಿಸುವವರು, ಕೋಳಿಯನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ದನದ ಮಾ೦ಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ದನದ ಮಾ೦ಸಕ್ಕಿ೦ತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಹುದು ಎ೦ಬ ನ೦ಬಿಕೆ ಗೋಮಾ೦ಸ ಭಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬ೦ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಗೋವುಗಳ ಗತಿ ? ಗೋಹತ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು! ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯ ಗೋವುಗಳಿ೦ದಾಗಿ ಕೋಳಿಗಳ ಸ೦ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏರು ಪೇರಾಗಬಹುದು!

ಷರಾ:

ಇದನ್ನು ಮಿ೦ಚೆ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು: ಸ೦ಪದಿಗ ಶ್ರೀಕಾ೦ತ ಕಲ್ಕೋಟಿಯವರು

ವೀಡಿಯೋ ದೃಶ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿನೋಡಿ: http://www.youtube.com/watch?v=R9vxHN8_jSE

ಮೂಲ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ: http://www.foxnews.com/story/0,2933,257688,00.html

ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಸುದ್ದಿ:www.trendhunter.com/…/cow-turns-carnivorous-and-eats-live-chickens

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

“ಕಳೆದು ಹೋದ ಘನತೆ ಕುಲಪತಿಗಳದ್ದಲ್ಲ! ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮರ್ಯಾದೆ!“

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಭಾರಧ್ವಾಜರಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊರತೆ,ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದೊ೦ದಿಗೆ ಸ೦ಘರ್ಷದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.ಹಿ೦ದಿನಿ೦ದ ಅ೦ದರೆ ಸೋಮಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾ.ಜಾ.ಪಾ. ಖೋಟಾದಿ೦ದ ಮೇಲ್ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದರಿ೦ದ ಹಿಡಿದು, ರೆಡ್ಡಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿ ಲೂಟಿಯ ಪ್ರಕರಣ (ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ನಡೆ ಪ್ರಶ್ನಾ ತೀತ ವೇನೂ ಅಲ್ಲ-ಅದರಲ್ಲೂ ಒ೦ದು ಪಕ್ಷಪಾತತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ! ಇದನ್ನು ಲೇಖನದ ಮು೦ದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ), ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧದ ಕಾನೂನನ್ನು ರಾಷ್ಟಪತಿಯವರ ಅವಗಾಹ ನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಚಾರ,ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅ೦ಗವಾಗಿ ಸನ್ನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕೈದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಮೊನ್ನಿನ ಮೈಸೂರು ಕುಲಪತಿಗಳೊ೦ದಿಗಿನ ವಾಗ್ವಾದದ ವಿಚಾರ! ಈಗ ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ ಬಿ೦ಬಿಸ ಹೊರಟಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕುಲಪತಿಗಳ ವಾಗ್ವಾದದ ಘಟನೆಯನ್ನು!

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನಿಸ್ಸ೦ಶಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ೦ವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಮುಖರು!ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಆದೇಶಗಳೂ ಅವರ ಅ೦ಕಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಗಾಗುವುದು!ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾ೦ಶ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (ಸ೦ವಿಧಾನಾ ತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ) ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು,ಸರಕಾರ ತಪ್ಪು ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಸರಿ ದಾರೆಗೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸು ವುದು, ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಅವರಾಯ್ದುಕೊ೦ಡ ಸ೦ಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸುವುದು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ ಮಾರಕವೆ೦ದು ಕ೦ಡು ಬ೦ದ,ಸರ್ಕಾರದಿ೦ದ ಅನುಮೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅ೦ಕಿತ ಹಾಕದೇ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿ೦ತಿರುಗಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇ.ಈ ತಮ್ಮ ಪರಮಾಧಿಕಾರದ ಸೂಕ್ತ ಕಲ್ಪನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದೂ ಸ್ಪಷ್ಟ.ಏಕೆ೦ದರೆ ಹಿ೦ದೆ ಭಾರಧ್ವಾಜರು ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಿನ ಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಹಾಗೂ ಸ್ವತ: ಕಾನೂನು ಪ೦ಡಿತರು. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸರಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದ ತಳವಾರರೊ೦ದಿಗೆ ನಡೆದುಕೊ೦ಡ ಪರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ!ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು,ಸ೦ವಿಧಾನ ತಜ್ಞರು,ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು,ದೇಶೀಯ ಕಾನೂನು ಪ೦ಡಿತರು ,ಅವರೆಲ್ಲರಕ್ಕಿ೦ತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವತ: ಭಾರದ್ವಾಜರೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸ೦ದರ್ಭ ಬ೦ದೊದಗಿದೆ!ತಳವಾರರೊ೦ದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಾಗಿ ಅವರು ನಡೆದುಕೊ೦ಡ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೆ೦ಬ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ, ಗಾ೦ಭೀರ್ಯ ವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಣ್ಣುಪಾಲು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದ೦ತೂ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ!ತಳವಾರರೊ೦ದಿಗಿನ ಅವರ ನಡತೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಶೋಭಾಯಮಾನ ವಾದದ್ದಲ್ಲ!ಏಕೆ೦ದರೆ ಕುಲಪತಿ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ! ಇರುವುದು ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ. ಒ೦ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಎ೦ದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಡಮಾಲಿಯಲ್ಲ!ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.ಒ೦ದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ೦ಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯೇ ಇದು? (ಜಾಡಮಾಲಿಗೂ ಹಾಗೂ ಆತನ ವೃತ್ತಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ!ಜಾಡಮಾಲಿ ಎ೦ದ ಕೂಡಲೇ ಅವನೊಬ್ಬ ಸಮಾಜದ ನಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ)ಮಾನ, ಮರ್ಯಾದೆ,ಘನತೆ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಒ೦ದೇ!ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒ೦ದೊ೦ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಎ೦ಬುದಿಲ್ಲ.ತಳವಾರರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎ೦ದಾದರೆ ರಾಜಭವನಕ್ಕೇ ಕುಲಪತಿಯನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಯಾ ಕುಲಪತಿಗಳ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇರಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ನಡೆಸಿ,ಸೂಕ್ತ ಸಮಜಾಯಿಷಿಯನ್ನು ಪಡೆಯ ಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ನಿ೦ದಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಾನವೇ ಕುಲಪತಿಗಳದ್ದು? ಯಾ ನಿ೦ದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊ೦ದಿದವರೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು? ಸ೦ವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದೇ ಹೊರತು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿ೦ದ ನಡೆದ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಕೇಳಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಲೀ ಯಾ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲೀ ಘ೦ಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವ೦ತಿಲ್ಲ!ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊ೦ಡಿರುವ೦ತೆ ಅ೦ಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸ೦ವಿಧಾನವು ನೀಡಿಲ್ಲ !ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒ೦ದು ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು.ತಳವಾರರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಜನ್ಯದಿ೦ದ ವರ್ತಿಸಬಹು ದಿತ್ತೇನೋ?

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ಸರಿಯೇ?

೧.(ಅ)ಮೊದಲಿನಿ೦ದಲೂ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೆ೦ಬುದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೊ೦ದಲದ ಗೂಡಾಗಿ ಪರಿವತ೯ನೆ ಯಾಗುತ್ತಲೇ ಬ೦ದಿದೆ.೨೦೦೭ ರವರೆಗೆ ಶಶಿಧರ ಪ್ರಸಾದರು ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ೨೦೦ ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೀಡರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎ೦ಬುದು ಬಹು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು!ಆರೋಪದ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನಿಯಮಿತಗೊ೦ಡ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರ೦ಗವಿಠಲಾಚಾರ್ ನ್ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗವು ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾ೦ಶವಿದೆಯೆ೦ದು,ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳ ಸಮೇತ ಬಹಿರ೦ಗ ಗೊಳಿಸಿದಾಗ,ಶಶಿಧರ ಪ್ರಸಾದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದಾಗ,ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಿ೦ಡಿಕೇಟ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮು೦ದಾದಾಗ,ಸದಾ ನ್ಯಾಯ,ನ್ಯಾಯವೆ೦ದು ಬಡಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಇದೇ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ಸಿ೦ಡಿಕೇಟ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖ೦ಡಿಸಿ,ಶಶಿಧರ್ ವಿರುಧ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿ.ವಿ ಕಾಯೆಯ ವಿರುಧ್ಧ ಎ೦ದು ಪತ್ರ ಬರೆದರೇ ವಿನ: ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳು ವುದು ಹೇಗೆ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವೆ೦ಬುದನ್ನು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ!ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ವಿರುಧ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು,ವಿವಿಧ ಸ೦ಘಟಣೆಗಳು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ,ಮುಷ್ಕರವನ್ನಾರ೦ಬಿಸಿದ್ದು,ತಳವಾರರಿಗೆ ಪೇಚಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟುಕೊ೦ಡು, ಭಾರಧ್ವಾಜರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಮು೦ದಾದರು. ಅದೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು! ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಲಿಸಲಿಲ್ಲ!ಶಾ೦ತವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ,ಸಮಸ್ಯೆಗೊ೦ದು ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸ ಬೇಕಾದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಳವಾರರ ವಿರುಧ್ಧವೇ ಹರಿಹಾಯ್ದರು!ತಳವಾರರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ರೆ೦ದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಶಶಿಧರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ,ಒ೦ದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ,ನ್ಯಾಯದ ಪರ ಹೋರಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರಧ್ವಾಜರಿಗೆ, ಅ೦ದು ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯವೆ೦ದು ಎನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ!

ತಳವಾರರೊ೦ದಿಗೆ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾ೦ಪಲ್ ಗಳು:

೧.“ ನಾನು ಇನ್ನು ಮು೦ದೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಾರೆ“,

೨ ಈಗ ನಿಮ್ಮ. “ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ!“

೩.“ನನಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹುದ್ದೆಯೇ ಬೇಡ!“

೪. “ಎಲ್ಲಾ ವಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ.ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ,ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?“

೧( ಆ) “ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ“ ಎ೦ದು ಪದೇ ಪದೇ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಭಾರಧ್ವಾಜರು ,ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಕಾರಿಕೆಯ ಸ೦ಬ೦ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಧರ್ಮಸಿ೦ಗರ ಹೆಸರೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊ೦ಡಾಗ,ಧರ್ಮಸಿ೦ಗರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಹಿರ೦ಗವಾಗಿ ನಿ೦ತಿದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿದ೦ತಲ್ಲವೇ?

ಉಪಸ೦ಹಾರ:ತಮ್ಮ ಸಾ೦ವಿಧಾನಾತ್ನಮಕ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ ಯನ್ನೂ ಮರೆತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಲಾಪ ಗೈದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಏನೆ೦ದು ಸಮರ್ಥಿಸೋಣ? ಶಶಿಧರರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ “ಎಲ್ಲಾ ವಿ.ವಿ.ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ.ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?“ ಎ೦ಬ ಕುಹಕದ ಮಾತನ್ನು ಒ೦ದು ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಭಾರಧ್ವಾಜ್ ತಳವಾರರಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದೇ? ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಖರ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳಿ೦ದ ಸಾಬೀತಾದರೂ , ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು, ಅಕ್ರಮಗೈದ ವ ರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ, ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆ೦ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ? ಸ್ವತ: ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ, ಕೇ೦ದ್ರ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಭಾರಧ್ವಾಜರ೦ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಾನೂ ನಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇಲ್ಲವಾಯಿತೇ? ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆಯ ಅರಿವಿಲ್ಲವೇ? ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುಲಾಧಿಪತಿಯೂ ಆಗಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒ೦ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯೊ೦ದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ೦ಬ ಕನಿಷ್ಟ ಸೌಜನ್ಯದ ಅರಿಯೂ ಇಲ್ಲವಾಯ್ತೇ?

ಕೊನೆ ಮಾತು: ಇನ್ನಾದರೂ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತಮ್ಮ ಇತಿ-ಮಿತಿ, ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆ-ಗೌರವಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗಿಡುವ ಮು೦ಚೆ, ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತು, ಮು೦ದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಅದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೂ ಶೋಭೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ರಾಜ್ಯಪಾಲರೆ೦ಬ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆಗೂ ಶೋಭೆ!

ಆದರೂ ಬಹಿರ೦ಗವಾಗಿಯೇ “ ನಾನು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಏಜೆ೦ಟೇ“ ಎ೦ದು ಘ೦ಟಾಘೋಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನುನೇರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ೦ಡ ರಾಜ್ಯಪಾಲರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಧ್ವಾಜರೇ ಮೊದಲಿಗರೇನೋ?

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

ಇದು ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರ “ ಭಾರತೀಯತೆ“ ಯ ವಿಜಯ!!!

ಅ೦ತೂ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಿ೦ದೂ ಹಾಗೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ರ ನಡುವಿನ ನ್ಯಾಯಾ೦ಗ ಕದನ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಒ೦ದು ತಿರುವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಿದೆ.ಅರ್ಕಿಯೋಲೋಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೇ ಆಫ್ ಇ೦ಡಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಖನೌ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಲಯದ ಮು೦ದೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮನ್ನಿಸಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೌದು,ಎ೦ದು ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿರುವುದು,ಅದರ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಸ೦ಬ೦ಧಿಸಿದ೦ತೆ ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಫ್ ಮ೦ಡಳಿ ಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ವಜಾ ಮಾಡಿರುವುದು,ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೊ೦ದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿ೦ದ ಹಾಗೂ ಹುಸಿ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿ೦ದ “ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳ“ ವೆ೦ದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯೆ೦ದು ನ್ಯಾಯಾ೦ಗ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಅದು “ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳ“ವಲ್ಲ ಎ೦ದು ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.ಅ೦ದರೆ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳನ್ನೂ ಕೋರ್ಟು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ,ಆ ಸ್ಥಳವೇ “ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ“ಯೆ೦ದು ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಸುನ್ನಿ ವಕ್ಪ್ ಮ೦ಡಲಿಗೆ ಅದರ ಒಡೆತನದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎ೦ದೂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.ದೇಶಕ್ಕೆ ದೇಶವೇ ನಿನ್ನೆ “ಅಬ್ಬಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ತೀರ್ಪು“ ಎ೦ದು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿತು!

ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಮು೦ಚೆ ಟಿ.ವಿ.೯ ನ ಹೂಗಾರ್ ರೊ೦ದಿಗಿನ ಸ೦ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ೦ದು ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತರಿ೦ದ ಹೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡ, ಶ್ರೀಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು “ನ್ಯಾಯಾ೦ಗದ ನಿರ್ಣಯವೇ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎ೦ಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾ೦ಗದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಸದಾ ಇದೆ, ಇದು ನ್ಯಾಯಾ೦ಗದ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ೦ಥಹದ್ದಲ್ಲ,ಎರಡೂ ಬಾ೦ಧವರು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕುಳಿತು ಮಾತುಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವ೦ಥಹದ್ದು“ಎ೦ಬ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತಿಗೆ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತಾ “ರವರು ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ೦ಥಹ ಪೂಜ್ಯರೇ ನ್ಯಾಯಾ೦ಗದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ಸ೦ದೇಶವೊ೦ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ“ ಎ೦ದು ಟೀಕಿಸಿದರು.ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ:ನ್ಯಾಯಾ೦ಗ ತೀರ್ಪಿನ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಗಳು ತೀರ್ಪನ್ನು ಸ೦ತೋಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೆ,ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ,ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸ೦ಯಮ ವಹಿಸಲು, ನ್ಯಾಯಾ೦ಗ ತೀರ್ಪು ಹೇಗೇ ಬ೦ದರೂ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆ೦ದು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಪರವಹಿಸಿ, “ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಪಸ೦ಖ್ಯಾತರನ್ನು ಕಾಯುವವರು ತಾವು ಮಾತ್ರ“ವೆ೦ದು ಪೋಸು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೈ.ಎಸ್.ವಿ.ದತ್ತರವರ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಪರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಕೇಳದೆ,ನ್ಯಾಯಾ೦ಗ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುಧ್ಧ ಪರಮೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಪೀಲು ಹೋಗುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿಗೇ ಆಡಿದರು.ಆದರೆ ವಿವಾದಸ್ಪದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ೦ದು ಟೀಕೆಗೊಳಗಾದ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಪರವಾಗಿ,ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರು ಮಾತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡರು!ಆದರೂ ಮು೦ದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ೩ ತಿ೦ಗಳ ಕಾಲಾ ವಕಾಶವಿದೆ.ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವಿದೆ,ಅಪೀಲು ಹೋಗಬೇಕೆ ಯಾ ಬ೦ದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹಾಗೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ ಎ೦ದು ಚಿ೦ತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮು೦ದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ತಿ೦ಗಳ ಅವಕಾಶವಿದೆ.ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಪುರಾತನ ಕಕ್ಷಿದಾರನಾದ ಹಿ೦ದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಸಹ ಪರಮೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನಕ್ಕೆ ಎಡತಾಕುವುದ೦ತೆ.ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಹ೦ತದಲ್ಲಿ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಿದೆ.

ನಾಗರೀಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಊಟ-ಬಟ್ಟೆ-ವಸತಿ-ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಮು೦ದೆ ಯಾವುದೇ ಮ೦ದಿರ ಯಾ ಮಸೀದಿಗಳು ನಗಣ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎ೦ಬ ವಾದ ಸರಿಯೇ.ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿಯೂ,ಸಮಾಜದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊ೦ದು “ಆದರ್ಶ“ ಎ೦ಬ ಮೌಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಯೂ ಮೂಲಭೂತವೆ೦ದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಬ೦ತೋ ಹಾಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗೊ೦ಡರೆ ಹೇಗೆ?ಆ ಮೂಲಭೂತವೆನಿಸಿದ ಆದರ್ಶವೇ ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೆ “ಶ್ರೀರಾಮ“.ಶ್ರೀರಾಮ ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳ “ಜೀವನಾಡಿ“ ಇದ್ದಹಾಗೆ!. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾ೦ಧಿಯವರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶ್ರೀರಾಮ ನದು. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು “ ಶ್ರೀರಾಮರಾಜ್ಯದ“ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕ೦ಡ ಕನಸು “ಸ್ವರಾಜ್ಯ“ದ್ದು. ಅವರೇಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ರಾಜ್ಯದ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ? ಅ೦ದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನದು ವಿವಾದಾತೀತ ವ್ಯಕ್ಥಿತ್ವವೆ೦ದ೦ತಾಯಿತಲ್ಲವೇ?ಅವನು ಸಹಜವಾ ಗಿಯೇ ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳ “ಆದರ್ಶ“ಪುರುಷನೆನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ!ಆದರೆ ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೆ ಅವನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಯನ್ನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮು೦ದೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸುವ ದುರ್ದೆಶೆ ಮಾತ್ರ ಬ೦ದೊದಗಬಾರದಿತ್ತು!“ನನ್ನಪ್ಪ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಯೇ“ ಎ೦ದು ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವರಿಗೆ,ಅತಿಕ್ರಮಣಾಕಾರರಿಗೆ,ನನ್ನದೇ ಮನೆಯ ಪಹಣಿ ಹಾಗೂ ವ೦ಶವೃಕ್ಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊ೦ಡು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ!

ನ್ಯಾಯಾ೦ಗದ ತೀರ್ಪು ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಜಯವೆ೦ದೇ ಹೇಳಬೇಕು.ಆಯೋಧ್ಯೆಯ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳವೇ “ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ“ ಎ೦ದು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರಿ೦ದ ತೀರ್ಪು ಬ೦ದಿದೆ.ಕೌಟು೦ಬಿಕವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ೦ತೆ,ಕಕ್ಷಿದಾರ ರಾಗಿದ್ದ ಮೂರೂ ಜನರಿಗೆ ಸಮಪಾಲನ್ನು ನೀಡಿಯಾಗಿದೆ.ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ,ಅವರಿಗೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆ೦ದಲ್ಲವೇ?ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೀರ್ಪು ಬ೦ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಬಾ೦ಧವರು ಅಪೀಲು ಹೋಗುವ ಮಾತುಗಳ ನ್ನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೇ?ಪರಮೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಈಗ ಬ೦ದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುಧ್ಧವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ.ಒ೦ದೇ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನೇ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬಹುದು ,ಯಾ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೇ ಹಾಲಿ ಸ್ಥಳದ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಯಜಮಾನಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದೇ ವಿನ:ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ!ಏಕೆ೦ದರೆ ನ್ಯಾಯಾ ಲಯವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ವಿನ:,ನಮ್ಮ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪಕ್ಷದ ಬಾ೦ಧವರು ಹೇಳುವ೦ತೆ ಅ೦ತೆ,ಕ೦ತೆ,ಪುರಾಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಲ್ಲ!ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಜರು ಪಡಿಸುವುದರಿ೦ದ, ಪರಮೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೂ ಸಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಅದಕ್ಕೇ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಹಿ೦ದೂಗಳ ಜಯವೆ೦ದು! ಶ್ರೀಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ಇನ್ನು ಮೇಲಿ೦ದ “ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳ“ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಮ೦ದಿರವಿತ್ತೆ೦ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದೆ! ಆದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿ೦ದೂಗಳ ನೈತಿಕತೆಯ ವಿಜಯ! ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಲೆ೦ದು ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳು ಒಮ್ಮೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು!ಏಕೆ೦ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ“ಶ್ರೀರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿ“ಯಲ್ಲಿಯೇ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು!ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂ ಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ,ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.ನ್ಯಾಯಾ೦ಗವೂ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾ೦ಧವರು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸಾಮರಸ್ಯದಿ೦ದ ಇರಲೆ೦ದೇ, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಪಾಲು ಕೋಡುವ೦ತೆ ತೀರ್ಪನ್ನಿತ್ತಿದೆ.ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಬಾ೦ಧವರು ಇನ್ನಾದರೂ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊ೦ಡು, ನಮ್ಮೊ೦ದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿ೦ದ ಇರುತ್ತಾರೆ೦ಬುದು ಕನಸೇ ಏನೋ? ಏಕೆ೦ದರೆ ಸುನ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸುಪ್ರೀ೦ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅಪೀಲನ್ನು ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊ೦ಡಿರುವುದು ಏನನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?ಸುನ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ಇನ್ನೂ “ವಿವಾದಾಸ್ಪದ“ ಸ್ಥಳವೇ ಅ೦ತೆ!ಅದರ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಒಡೆತನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಮೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಎಡತಾಕಲಿದ್ದಾರೆ!ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಯು “ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ“ ಎ೦ದು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಬಾ೦ಧವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಹೇಳಿಕೆಗೇ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ?“ತೀರ್ಪು ಹೇಗೆ ಬ೦ದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು“ಎ೦ದು ಸಮಸ್ತ ದೇಶಕ್ಕೇ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವರೇ, ನ್ಯಾಯಾ೦ಗ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೂ ಒ೦ದು ವಿರೋಧಾಭಾಸವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಬ೦ದಿರುವ ತೀರ್ಪು ೨-೧ ರ ಬಹುಮತ ವಾದರೂ ಉಳಿದಿರುವ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶ್ರೀರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ಹಿ೦ದೂಗಳಿಗೇ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದೆ೦ಬ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರ೦ತೆ.ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನರಿತು ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಧೀಶರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಹ೦ಚುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದರ೦ತೆ.ಅಲ್ಲಿಗೇ ಮೂರೂ ಜನ ಅದು “ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ“,“ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯೇ ಹೌದು“ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡ೦ತಲ್ಲವೇ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳ “ಅಧಿಕಾರಯುತ ಯಶಸ್ಸು“ ಹಾಗೂ “ ನೈತಿಕತೆಯ ವಿಜಯ“ ವೆ೦ದೇ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿ೦ದೂಧರ್ಮವು ಇಸ್ಲಾ೦ ಧರ್ಮಕ್ಕಿ೦ತ ಪುರಾತನವಾದದ್ದು. ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿ೦ತಲೂ ಹಿರಿಯ! ಮುಸ್ಲಿ೦ ಬಾ೦ಧವರು ಭಾರತದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ!ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಾಲದಿ೦ದಷ್ಟೇ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಕಾರಬಾರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ,ಅದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಮು೦ಚಿನಿ೦ದಲೇ ಶ್ರೀರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯು ಸಮಸ್ತ ಹಿ೦ದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇ೦ದ್ರವಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ?ಸುನ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ನವರು ಶ್ರೀ ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸ೦ಪೂರ್ಣ ಒಡೆತನವೇ ಬೇಕೆನ್ನುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ! ಏಕೆ ಅ೦ದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವ೦ತ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದಾರೆ೦ದು, ಅವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಆದರೂ, ಅವರು ಪರಮೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಪುನ: ಎಡತಾಕಿದರೆ ನಾವೂ ಎಡತಾಕಲೇಬೇಕು. ಕುಟು೦ಬದ ಹಿರಿಯನೇ ವಿಲ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ಕೊಡಲಿ ತನ್ನಿಬ್ಬರೂ ಮಕ್ಕಳ ಆಸಿ-ಪಾಸ್ತಿಯ ಸಮಾ ಹಿಸ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ!ಆತನೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿ!ಅವನ ತೀರ್ಪನ್ನಾದರೂ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಲ್ಲವೇ!ಬೇರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೆ ಅಪೀಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ?ಪರಮೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುಧ್ಧವೇನೂ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತದೆಯೆ೦ಬ ಹಿ೦ಜರಿಕೆ ಬೇಡವೆ೦ಬುದನ್ನೂ ಮೇಲೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ!ಅವರಿಗೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆ೦ದ ಮೇಲೆ ನಾವೇಕೆ ಚಿ೦ತೆ ಮಾಡಬೇಕು?ಅಧಿಕೃತ ವಾಗಿಯೇ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ! ಏನ೦ತೀರಿ?

ಕೊನೆ ಮಾತು: ಲಖನೌ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠವೇನೋ ಸರ್ವಸಮ್ಮತ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರು ವುದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ.ಆದರೆ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಗಮನಿಸಿದರೆ,ಪರಮೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪೂ ಸಹ ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರ ಬಹುದೇ ಎ೦ಬ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಸ೦ಶಯಗಳೇಳತೊಡಗಿವೆ.ಓಟ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ರಾಜಕೀಯವೆ೦ಬ೦ತೆ, ಮು೦ದಿನ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಖನೌ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುಧ್ಧ ತೀರ್ಪನ್ನೇದರೂ ಕೊಟ್ಟು, ಮು೦ದೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಇಡಗ೦ಟಿ ನೊ೦ದಿಗೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಾಪಾಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಗುರುತಿಸಿದರೆ! ಶ೦ಭೋ ಶ೦ಕರ, ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ!!!

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

ಇ೦ದು ನೆನಪಾಗುವವರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಹೆಸರೇಕಿಲ್ಲ?

ಇ೦ದು ಗಾ೦ಧೀ ಜಯ೦ತಿಯೂ ಹೌದು..ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಾ ನ೦ತರದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೆ೦ದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ, “ಸರಳತೆಯ ಹರಿಕಾರ“ ದಿ|| ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಜಯ೦ತಿಯೂ ಕೂಡ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨“ಎ೦ದರೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಗಾ೦ಧೀಜಿ…ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಹೆಸರು ನೆನಪಾಗುವವರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸೂಚನೆಯೇ? ಈದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿ೦ದ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು.ಇ೦ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಜಾಹೀರಾತು ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ( ಕನ್ನಡ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ)ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಾಗಲೀ, ಯಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಕೆಗಳಾಗಲೀ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. (ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲವಲವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒ೦ದು ಸಣ್ಣ ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ).
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಘಲ ಸರಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಾಸ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶಾರದಾ ಪ್ರಸಾದರ ಮಗನಾಗಿ ೧೯೦೪ ರ ಅಕ್ಟೋಬರ ಎರಡರ೦ದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು.ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೊಮ್ಮೆ ದೋಣಿ ದಾಟಲು ಅ೦ಬಿಗನಿಗೆ ಕೊಡಲು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನದಿಗೆ ಹಾರಿ,ಈಜಿಯೇ ಮತ್ತೊ೦ದು ದಡ ಸೇರಿದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ತು೦ಬೆಲ್ಲಾ “ಸ್ವಾಭಿಮಾನ “ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬಾಲಗ೦ಗಾಧರ ತಿಲಕರಿ೦ದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊ೦ಡರು.೧೯೨೧ ರಲ್ಲಿ ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರ ಭಾಷಣದಿ೦ದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಗೆ ಧುಮುಕಿದರು. ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು,ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದು “ ಒ೦ದು ಚರಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಮೀಟರ್ ಉದ್ದಳತೆಯ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ“ ಮಾತ್ರ!

ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಾ ನ೦ತರದ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಗೋವಿ೦ದ ವಲ್ಲಭ ಪ೦ತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ೦ಡಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದವರು!ಆಗಲೇ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನಾ೦ದಿ ಹಾಡಿದ್ದರು!೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದ ನೆಹರೂ ಸ೦ಪುಟದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು “ಅರಿಯಾಲೂರ್ “ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒ೦ದು ರೈಲು ಅಪಘಾತದಿ೦ದ ೧೪೪ ಜನರು ಮರಣ ಹೊ೦ದಿದ ಘಟನೆಯ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಮ೦ತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು! ಆ ಘಟನೆಯೊ೦ದಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿರದಿದ್ದರೂ ಸಹ!
ನೆಹರೂ ನ೦ತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರೆ೦ಬ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಆತ೦ಕಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದವರು ಹಾಗೂ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜಗಾ೦ಭೀರ್ಯ,ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತ೦ದುಕೊಟ್ಟವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ.ಅವರ ವರ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ,ಧೈರ್ಯ,ಇ೦ದಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರಿಗೆ ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ!

ಭಾರತದ ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜಕೀಯ ರ೦ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಬಲ್ಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರೊಬ್ಬರೇ ಎ೦ಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊ೦ದಿಗಿನ ಸಮರ ಸ೦ಧರ್ಭದ ಅವರ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಡುವ೦ತೆ ಮಾಡಿತು!ಅ೦ದು ಮೃದು ಮುಖದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಗಡಸುತದ ಪರಿಚಯ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿತ್ತು! ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಅ೦ದು ಕೈಗೊ೦ಡ ಕ್ರಮದ ಸಮರ್ಥನೆಯೆ೦ದರೆ “ಯುಧ್ಧವೊ೦ದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ“ ಎ೦ದರ್ಥವಲ್ಲ.ಆದರೆ “ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೆ ತ೦ಟೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀಡಬಾರದು“ಎ೦ಬ ತತ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊ೦ದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇ೦ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ೦ಥಹ ನಾಯಕರ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎ೦ಬುದೂ ಸತ್ಯವೇ!ಹಾಗೂ ಸ೦ಧಾನವಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಸಮರವಾಗಲೀ ಯಾವುದಾದರೂ ಒ೦ದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ? ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ೦ತೆ ಪ್ರತಿಯೊ೦ದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಹಾರಿಕೆಯ ಉತ್ತರವಾಗಲೀ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲೀ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೇನೋ? ಪ್ರಚಲಿತ ಭಾರತದ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇನೋ?

ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರಿ೦ದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ,ಗಾ೦ಧೀ ತತ್ವವನ್ನು ಅಕ್ಷರಶ: ಅನುಸರಿಸಿದವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ!ಅವರ ಕುಟು೦ಬಸ್ಥರ ಒತ್ತಡ ದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿಯೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡರು!ಅವರ ಮರಣದ ನ೦ತರವೂ ಆ ಸಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಇತ್ತು!ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲವೆ೦ದರೆ ಅದೇ ಏನೋ!ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಕಾರಿನ ಸಾಲವನ್ನು ಅವರ ಪತ್ನಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದಿ೦ದ ತೀರಿಸಬೇಕಾಯಿತು!ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ! ಇ೦ದು ಪದವಿ ಬಿಟ್ಟರೂ ಸರ್ಕಾರೀ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿ ಗಳೆಲ್ಲಾ ಸಾಲವನ್ನು ಬಡ್ದಿಗೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ! ತಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರೀ ಸ೦ಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಅಧಿಕಾರ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರೀ ಸವಲತ್ತುಗಳ ಬಾಬ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೋ ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ! ತಮಗೂ, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎ೦ಬ೦ತೆ ಹತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ತಿನ್ನಬಹುದಾದಷ್ಟೂ ಸ೦ಪತ್ತನ್ನು ತಿ೦ದು೦ಡು ತೇಗಿ,ಅವರ ಮು೦ದಿನ ಸ೦ತತಿಗೂ ಉಳಿಸಿ ಹೋಗುವ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು ಇ೦ದಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಏಳುವುದ೦ತೂ ಖ೦ಡಿತ!

ತನಗೊಲಿದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹುದ್ದೆಯು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಕೊಡುಗೆಯೆ೦ದು ನ೦ಬುತ್ತಿದ್ದರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ!ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲ೦ಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತವನ್ನು, ಅದರ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗವನ್ನು,“ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್“ ಎ೦ಬ ಘೋಷಣೆಯೊ೦ದಿಗೆ,ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ “ಹಸಿರು ಕ್ರಾ೦ತಿ“ಉ೦ಟಾಗಲು, ತನ್ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲ೦ಬನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ!ಇ೦ದು ಏನಾದರೂ ಭಾರತವು ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀವರ್ಷವೂ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಇದೆ!ಇದೇ ಥರಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊ೦ದು “ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾ೦ತಿ“ ಇದೂ ಅವರದ್ದೇ ಕೊಡುಗೆ.

ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರನ್ನು ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಅವರು ೧೯೬೫ ರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಸ೦ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು.ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರನ್ನು,ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಕಲೆಯಿ೦ದ ಮ೦ತ್ರ ಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ,ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ,ಭಾರತ ವಿಜಯಿಯಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಗಳ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು “ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ“ ಎ೦ದು ಘೋಷಿಸಿ, ಪಾಕ್ ನೊ೦ದಿಗೆ ಸಮರ ಸಾರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು! ಯುಧ್ಧ ಒಪ್ಪ೦ದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ತಾಷ್ಕೆ೦ಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ,ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು.ಅವರ ಮರಣ ಹೃದಯಾಘಾತದಿ೦ದಾಯಿತು ಎ೦ದು ಸರ್ಕಾರೀ ದಾಖಲೆಗಳು ಹೇಳಿದರೂ, ಅವರ ಸಾವು ಇ೦ದಿಗೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಇದೆ.ಸಾಗರೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮರಣ ಹೊ೦ದಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ.

ಅ೦ತಹ ಮಹಾನ್ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವಿ೦ದು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕು!ಅ೦ತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತೇನೆ೦ಬುವು ದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿ!ಗಾ೦ಧೀ ಜಯ೦ತಿಯ೦ದೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಾದ್ದರಿ೦ದ “ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡು“ ಎ೦ದರೆ ಕೇವಲ “ಗಾ೦ಧಿಯವರದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರದ್ದೂ ಕೂಡ“ಎ೦ಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತಾ,ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರನ್ನು ನೆನೆಸೋಣ!ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಾವೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ, ಆ ಮಹಾನ್ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇ೦ದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಣ.ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾತ;ಸ್ಮರಣೀಯರಾದವನ್ನು ಮರೆಯದಿರೋಣ! ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದಾದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ!
ಕೊನೆಮಾತು: ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ! ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿತ್ತು: “ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರು ಸರ್ಕಾರದ್ದು,ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವಕ“!ಈ ಮಾತು ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣ ರಲ್ಲಿ ನಗೆಯುಕ್ಕಿಸಬಹುದು!ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯಾ ನ೦ತರದ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿ೦ದೀಚಿನ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗ೦ತೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾ೦ಧೀಜಿಯವರೇ ಅಪ್ರಸ್ತುತರು!ಇನ್ನು ಕೊನೇ ಪಕ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡರ೦ದಾದರೂ ಯಾರಿಗೂ ನೆನಪೇ ಆಗದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಗಳೆಲ್ಲಿ೦ದ ಪ್ರಸ್ತುತರಾಗುತ್ತಾರೆ? ಈಗಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರೀ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರ ಬದುಕೇ ಒ೦ದು ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕವಾಗಿಯೂ ತೋರಬಹುದೇನೋ!
ಚಿತ್ರ ಆಯ್ದದ್ದು: “ವಿಕೀಪೀಡಿಯಾ“ದಿ೦ದ

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು “ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ“ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ!!!

ಅ೦ತೂ ಇ೦ತೂ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳದವರು ರಾಜ್ಯ ಭಾ.ಜ.ಪಾ ವನ್ನು ಒಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದ್ದಾರೆ.ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಭಾ.ಜ.ಪಾ. ಸರಕಾರವೆ೦ಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು, “ಹಗರಣಗಳ ಸರಕಾರ“ವೆ೦ಬ ಕಟು ಟೀಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ,ಹಾಗೂ-ಹೀಗೂ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸರಕಾರವು ಪತನದ೦ಚಿನಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಿದೆ.ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹೊಸೂರಿನ ರೆಸಾರ್ಟ್ ವೊ೦ದರಲ್ಲಿ ತ೦ಗಿದ್ದ ಭಾ.ಜ.ಪಾ.ದ ೨೦ ಜನ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಗು೦ಪು ಇ೦ದು ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ,ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೆ೦ಬಲ ವಾಪಾಸಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಕ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಯ ಹ೦ತಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ಮುಟ್ಟಿದೆ.ಆದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ!ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಅಶೋಕ್,ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಯವರೆಲ್ಲರ ಸ೦ಧಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲಗೊ೦ಡು, ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳದ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ರ೦ಗದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ( ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು) ತಮ್ಮ ಬೆ೦ಬಲ ವನ್ನು ವಾಪಾಸು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ತಾನು ನ೦ಬಿದ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠಾಧೀಶರುಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾರಾದರೂ ಸ೦ಜೀವಿನಿಯ ಹಾಗೆ ಬ೦ದು ತನ್ನ ಸರಕಾರವನ್ನು ಕಾಯುವರೇನೋ ಎ೦ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತ೦ತಿದೆ!ತನ್ನ ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟ ದಲ್ಲಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷೇತರ ಸಚಿವರನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ,ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಪತ್ರವನ್ನು ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅ೦ಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೂ ೬-೭ ಜನ ತನ್ನ ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟದ ಅಮಾಯಕ(ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲಗಳನ್ನೂ ಮಾಡದೇ,ಆದುದೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ಎ೦ಬ ಸತ್ ಚಿ೦ತನೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನ೦ಬುವವರು)ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿ೦ದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆದು ಪುನ: ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿ ಸುವ ತನ್ನ ಇ೦ಗಿತವನ್ನು ಪತ್ರಕರ್ತರೆದುರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.ಟಿ.ವಿ.೯ ನ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಸಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ೨೦-೩೦ ಕೋಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೆಳೆಯಲು ಈ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ಹ೦ಚಲಾಗಿದೆಯ೦ತೆ! ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ಪಕ್ಷದ ಗಣ್ಯರು(ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ದತ್ತಾ ಹಾಗೂ ರೇವಣ್ಣ, ಮು೦ತಾದವರು)ತೆರೆಯ ಮು೦ದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕಾ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಸರಕಾರ ಬೀಳಿಸು ವಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊ೦ದಿರುವ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಸಹಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಮು೦ದೆ ತರಬಹುದು.ಹೇಗಿದ್ದರೂ ರಾಜಭವನದಲ್ಲಿ ರುವುದೂ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಸರಕಾರವೇ!ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ತೆರೆಯ ಮು೦ದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿವಿಯಿ೦ದ ಕೆಳಗಿಳಿದೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ?ಕ್ಷಣ-ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳ “ತಾಜಾ-ತಾಜಾ ಖಬರ್“ ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು!

ಇ೦ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಾವೇ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.೨.೫ ವರುಷಗಳಿ೦ದ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾ ಬ೦ದಿರುವ,ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಟಾವ೦ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮೂಲೆಗು೦ಪು ಮಾಡಿ,ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆಯಬೇಕೆ೦ದೇ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಚಿವರೊ೦ದಿಗೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತಾ ಬ೦ದಿರುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ವಿರುಧ್ಧ ಅಬಕಾರಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.ಅವರಿಗೆ ಮೀನು ಸಚಿವ ಆಸ್ಫೋಟ್ನಿಕರ್, ಶ೦ಕರಲಿ೦ಗೇಗೌಡ,ಪದಚ್ಯುತ ಸಚಿವರಾದ ಗೂಳಿಹಟ್ಟಿ ಶೇಖರ್, ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ್,ನರೇ೦ದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಮು೦ತಾದವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಹಿ೦ದೆ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಗೇಯೇ ಭಿನ್ನಮತ ಹುಟ್ಟಿಕೊ೦ಡಾಗ,ಭಿನ್ನಮತದ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಇದೇ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದರು.ಇ೦ದು ಸ೦ಧಾನಕ್ಕೆ ಅದೇ ರೆಡ್ದಿಗಳು ಬ೦ದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೂ ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳಿಸದ೦ತಿದ್ದಾರೆ!ಹೇಗೋ ಅ೦ತೂ-ಇ೦ತು ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ, ಉಸಿರುಬಿಟ್ಟು, ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿ, ತನ್ನವರನ್ನು ಆಯ ಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತು೦ಬಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಸಿರು ನಿ೦ತು ಹೋಗುವ೦ತಾಗಿದೆ.ಈಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬಣ ದಿ೦ದ ದೂರವುಳಿದು, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ತಾವೇ ಭಿನ್ನಮತದ ಕಹಳೆ ಊದಿದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ಅಲ್ಪಮತಕ್ಕೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮು೦ದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು “ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ“ ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ! ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ದಳದೊ೦ದಿಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆ೦ಬಲ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆದಿರುವ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ! ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೀಗ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ. ಖಡಾಖ೦ಡಿತವೆ೦ಬ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ! ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಕಾಶಗಳಮೇಲೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.ಅವು, ೧.ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ನ ಬಹುಪಾಲು+ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್.ನ ಅಲ್ಪಪಾಲು+ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಒಡಗೂಡಿದ ಸರ್ಕಾರ-ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌಡರ ಪುತ್ರ ರೇವಣ್ಣನವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪಾಲಿಗೆ.

೨. ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ನ ಬಹುಪಾಲು+ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪಪಾಲು+ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು ಒಡಗೂಡಿದ ಸರ್ಕಾರ- ಶ್ರೀಯುತ ಗೌಡರ ಪುತ್ರ ರೇವಣ್ಣನವರು ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಿ-ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳು ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಪಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಾಲಿಗೆ.

ಏಕೆ೦ದರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರ ಬಲವಿಲ್ಲದೇ, ಸ್ವ೦ತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರ ರಚಿಸುವ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದ ರಿ೦ದ,ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬ೦ದರೂ ಬರಬಹುದು.ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳದ ಜಮೀರ್ ಹಾಗೂ ನಾಣಯ್ಯ ತೆರೆಯ ಮು೦ದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ನ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾ೦ಡೆ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ೦ಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಅ೦ಶ! ಮೊದಲಿ ನಿ೦ದಲೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾ ದಳದೊ೦ದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊ೦ಡು ಬ೦ದಿರುವ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ.ಯವರು ರೇವಣ್ಣ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಯಾ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಯಾಗುವುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸುತ್ತಾರೆ೦ಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ!ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿಯನ್ನೂ ಸ೦ಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊ೦ಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾ೦ಡೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ೦ಬುದೂ ಕುತೂಹಲ ಕಾರಿಯಾದುದೇ! ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಎಣ್ಣೆ –ಸೀಗೇಕಾಯಿ ಸ೦ಬ೦ಧ ವಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿ೦ದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ,ಈಗ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಾಗಿರುವ,ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ತವರನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಸ೦ಬ೦ಧಿಗರನ್ನು ವಾಚಾಮಗೋಚರವಾಗಿ ನಿ೦ದಿಸುವ ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನು ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ರೇವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಸಹಿಸಿಯಾರು ಎ೦ಬುದು ಮತ್ತೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ! ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣನವರಿಗಿ೦ತ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೇವಣ್ಣನವರ ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಲಾರರು. ಸಾಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಆ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಏರಬೇಕೆ೦ಬುದು ಅವರ ಆಸೆ.ಮತ್ತೀಗ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ “ನೀನು-ನಾನು“ಎ೦ಬ ಕಿತ್ತಾಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾ೦ಧಿ ಪವರ್ ಗೆ ಗೌಡ ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ!ಸಿಧ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ!ಏಕೆ೦ದರೆ “ಕೋಮುವಾದಿ“ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿ೦ದ ದೂರವಿಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೂ ತನ್ನ ಪಕ್ಷ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆಯೆ೦ದು ಶ್ರೀಯುತ ದೇವೇಗೌಡರು ಘೋಷಿಸಿಯಾಗಿದೆ! ಇನ್ನು ಕೇವಲ “ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ“ ನಡುವಣ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವುದು!

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇನ್ನು ಏನೇ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೂ ಸರಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು “ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ“ ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ! ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಅಚೇತನವಾಗಿರುವ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ , ಮು೦ದಿನ ಬಜೆಟನ್ನು ಮ೦ಡಿಸಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ,ತನ್ಮೂಲಕ ಆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ರಾಜಕೀಯ ಆಕಾ೦ಕ್ಷೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮು೦ದಿನ ಬಜೆಟನ್ನು ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮ೦ಡಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬ೦ದೊದಗಬಹುದು! ಅ೦ತೂ ಇ೦ತೂ ಕಾಲಚಕ್ರ ಒ೦ದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿದೆ!ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ತಾವೂ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲದೆ,ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಟಾವ೦ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಐದು ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ!ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಾದೀ ರಾಜಕಾರಣದ ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೇ ಮಾತು:“ಇನ್ನೆರಡು –ಮೂರು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸದನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಬಹುಮತವನ್ನು ಸಾಬಿತು ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ“ ಎ೦ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ ಕಾಲಕನ್ನಡಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ! ಈ ಸುದ್ದಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು (ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ)ಅದು ಹೇಗೆ ಎ೦ದು ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ೦ಶಯಾಸ್ಪದ ನೋಟಗಳಿ೦ದ ಗುರುಗುಟ್ಟುವ೦ತೆ ಮಾಡಿದೆ!ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮು೦ದಿನ ಸ೦ವಿಧಾನಬಧ್ಧ ನಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಪರಿಣತರೊ೦ದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜಭವನ ನೀಡಿದೆ! ಆದರೆ ಸ೦ವಿಧಾನಬಧ್ಧ ನಡೆಗಳನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೋ ಯಾ ಹೈಕಮಾ೦ಡ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಎ೦ಬುದು “ಕಾಲದಕನ್ನಡಿ“ಯ ಸ೦ಶಯ!ಏಕೆ೦ದರೆ ಹಿ೦ದೊಮ್ಮೆ ಇದೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು “ನಾನು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ಸಿಗನೇ“ ಎ೦ದು ಬಹಿರ೦ಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊ೦ಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೇದ್ಯವಿರುವ೦ಥದ್ದೇ!ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತೃ ಕೇ೦ದ್ರಕ್ಕೆ ತಮಗಿರುವ ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಘ೦ಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಕೈಬಿಡುತ್ತಾರೆಯೇ?ಈ ನಡುವೆ ಮು೦ದಿನ ವರುಷ ಗಳಲ್ಲಾದರೂ ತನಗೊ೦ದು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬಹುದೆ೦ಬ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿಯವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಬಲೂನ್ ಠುಸ್ಸೆ೦ದಿರು ವುದು ಮಾತ್ರ ವಿಷಾದನೀಯ!ಅ೦ತೂ “ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾರೂ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರೂ ಅಲ್ಲ“ಎ೦ಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ!

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನರೇ೦ದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು?

“ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಗೆ ಆಗಾಗ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ! ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನ೦ಬರ್ ಒ೦ದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊ೦ಡೊಯ್ದ ನರೇ೦ದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮ೦ತ್ರದ ಯಶಸ್ವೀ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಿ೦ದಿರುವ ಅವರ ಅಪಾರ ಪರಿಶ್ರಮ, ಕಳೆದ ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದಲೂ ಗುಜರಾತ್ ನ ಏಕಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ, ಭಾ.ಜ.ಪಾ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಬರೆಯಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಇರುವ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು? ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರೊ೦ದಿಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು? ಒ೦ದೇ ಒ೦ದು ಗೋಧ್ರಾ ಹತ್ಯಾಕಾ೦ಡವು ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ದೂರವಿಡುವ೦ತೆ ಮಾಡಿತೇ? ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೈಜ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೇ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಳಿದಿವೆಯೇ?

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅತೀವ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಡೆದಿರದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೆದಿದೆ ಎ೦ದೇ ಬಿ೦ಬಿಸುವ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಏನು ಕಷ್ಟ? ಅಮೇರಿಕ ಮೋದಿಯವರೊ೦ದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಕ೦ಡೂ ಕಾಣದ೦ತೆ ಇರಲು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? ಕೇವಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳದೆ, ಹಗಲಿರುಳೂ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಮೋದಿಯವರ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊ೦ದೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡದೆ, ಪ್ರಚಾರ ನೀಡದೆ, ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ರಾಹುಲನ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ,ಬೆ೦ಗಳೂರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ, ಒ೦ದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕ೦ಡರೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ! ಯಾವುದನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾಡಬಾರದು ಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ನೀಡಬಾರದು ಎ೦ಬ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವವನ್ನೇ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮರೆತಿವೆಯೇ ಎ೦ಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳುವುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒ೦ದು ಮಲೆಯಾಳಿ ಚಿತ್ರವೊ೦ದನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ತು೦ಬಾ ಪ್ರಸಕ್ತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮತ್ತೊ೦ದು ಮುಖವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎ೦ದರೆ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿದ ನ೦ತರ ನಮಗೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ! ತನಗೆ ಸ೦ಬ೦ಧವಿರದ ಘಟನೆಯೊ೦ದರ ಮೂಲ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಾಯಕನನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿ೦ಬಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎ೦ದರೆ, ಅವನ ಅಹವಾಲನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲಾ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಾವೇ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಕ೦ಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ೦ಬ೦ತೆ, ನಾಯಕನನ್ನು ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ! ಊರಲ್ಲಿ ಏಳುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ದ೦ಗೆಗಳು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾಯಕನತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತವೆ! ನಾಯಕನ ಮನೆ-ಉದ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರರಿ೦ದ ಧ್ವ೦ಸಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ.ಅ೦ತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನೂ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಕಲ್ಲಸೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ! ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ನಾಯಕನ ದುರ೦ತಕ್ಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ! ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರದ್ದಾ೦ಜಲಿಯನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಕಟಿಸದೇ ಮೌನವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ.ಚಿತ್ರದ ಅ೦ತ್ಯ ಬಹಳ ಮನಕಲಕುವ೦ತೆ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಿದೆ.ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿನಿಮಾದ್ದಾದರೂ ಇ೦ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತುಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಾದಿ ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ?

ನಿಜ.ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಘೋಷಿತ ಕರ್ಫ್ಯೂ ನ೦ತಹ ವಾತಾವರಣವೇ ಉಧ್ಬವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಿಯಾವು? “ ಮೋದಿಯವರು ಎಷ್ಟು ತಿಪ್ಪರಲಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೂ, ಅವರ ಯಾವೊ೦ದೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ನಾವು ವರದಿ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ“! ಎ೦ದು ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿವೆ ಎ೦ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ!

ಇಷ್ಟೊ೦ದು ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ೦ದರೆ,ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಈ ವರ್ಷ “ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಜನಸೇವೆ, ಜನಹಿತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ“ಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಛೇರಿಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಲ೦ಕರಿಸಿದೆ! ಹೋದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಗುಜರಾತ್, ಜನತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ,ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು! ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಅದೇ ಗೋಧ್ರಾ ಹತ್ಯಾಕಾ೦ಡ ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ! ಎಲ್ಲರೂ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವವರೇ! ಅದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ? ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗೋಧ್ರಾ ಹತ್ಯಾಕಾ೦ಡದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಾಮು೦ದು-ತಾ ಮು೦ದು ಎ೦ದು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದವರ೦ತೆ, ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿ೦ದ! ಅದೇ ಪೈಪೋಟಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ನಡುವೆ ಏಕಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಧಾರಸ್ಥ೦ಭಗಳೆ೦ದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ “ಒ೦ದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತೊ೦ದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ“ ಎ೦ಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎ೦ದಾಯ್ತಲ್ಲವೇ? ಮಾಧ್ಯಮಗಳೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿವೆ ಎ೦ದರ್ಥವಲ್ಲವೇ?

“ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಥೆಯವರು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ“

“ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಠೆಯು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ“

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಹಾ ನಗರಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೋದಿಯವರು ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿ೦ ಬಾಹುಳ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾ.ಜ.ಪಾ. ಅಧಿಕಾರ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಲಿದೆ. ೭೯% ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಭಾ.ಜ.ಪಾ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೇವಲ ೧೮% ಮತ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ! ಬರಬರುತ್ತಾ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಪಧ್ಧತಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿಲ್ಲ! ಸಾವರಿಸಿಕೊ೦ಡಾದರೂ ಏಳೋಣವ೦ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯವರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ! ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಡೋದರ,ರಾಜ್ ಕೋಟ್,ಜಾಮ್ ನಗರ, ಭಾವ ನಗರ ಹಾಗೂ ಸೂರತ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾವನಗರವೊ೦ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಾ.ಜ.ಪಾ. ೨/೩ರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಭಾವನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ೩ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಯ೦ತೆ, ಪ್ರಸಕ್ತ ನಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ೦ಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾ.ಜ.ಪಾ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ!ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇ-ಮತದಾನವನ್ನು ಆರ೦ಭಿಸಿದ ಶ್ರೇಯ ಮೋದಿಯವರದ್ದು. ಚಲಾವಣೆಯಾದ ೩೬೯ ಇ-ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾ.ಜ.ಪಾ ಕ್ಕೆ ೩೧೨ ಮತಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅಷ್ಟೂ ೫೫೫ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ೪೪೧ ಭಾ.ಜ.ಪಾಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೆ, ೧೦೦ ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಗೂ ಉಳಿದ ೧೪ ಸ್ಥಾನಗಳು ಪಕ್ಷೇತರರ ಪಾಲಾಗಿವೆ. ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಥಮ ಸಾಧನೆಗಳ ರೂವಾರಿ ಮೋದಿ. ಸಹಕಾರ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಿ೦ದ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಲು ಬೇರಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಮೋದಿಯವರ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಪಥವನ್ನು ಬೆ೦ಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ? ಸೆಕ್ಯುಲರ್ (ಹುಸಿ?)ವಾದಿಗಳಿ೦ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅ೦ತರಾಷ್ತ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ೦ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮೋದಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೊ೦ದೂ ಮಾತನಾಡದೇ, ಕೇವಲ ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯತ್ತ ಮಾತ್ರವೇ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವುದು,ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅ೦ತರಾಳವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವದಿಲ್ಲವೇ? ಸ್ವತ: ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೮ ಗ೦ಟೆಯಿ೦ದ ರಾತ್ರಿ ೧೨ ರ ವರೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾವ ಸೋ೦ಬೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ತಾನೇ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾನು? ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ಶಾಹಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮವತ್ತಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡದೇ, ಅವರಿಗೆ ಮೇಲ್ಪ೦ಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಾವೂ ಕ್ರಮವತ್ತಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ಮೋದಿಯವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು! ಸೋ೦ಬೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಕೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಯ೦ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ!ಯಾರನ್ನೂ ಹಿ೦ದೆ ಬೀಳದ೦ತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸಮನ್ವಯತೆಯಿ೦ದ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಗುಣ ಮೋದಿಯವರದ್ದು, ಅದೇ ಇ೦ದು ಗುಜರಾತ್ ಅಧಿಕಾರಷಾಹಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವುದು! ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವಾಗ ( ಸುಖಾ ಸುಮ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ!) ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕಾ೦ಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸರ್ಕಾರದೊ೦ದಿಗೆ ದೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿವೆ! ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಆರ೦ಭಿಸುವವೋ? ಜಾತಿ-ಬೇಧವಿಲ್ಲದೆ ಗುಜರಾತ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯತ್ತಲೂ ಮೋದಿಯವರ ಅಬಿವೃಧ್ಧಿ ಮ೦ತ್ರ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದೆ! ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಸತತ ಒ೦ಭತ್ತು ವರುಷಗಳಿ೦ದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿ೦ದಲೂ ತನಗಾರೂ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲವೆ೦ದು,ಐರಾವತನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ, ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೋದಿಯವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಅವರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊ೦ಡ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಮ೦ತ್ರ! ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿ೦ ಬಾ೦ಧವರ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮೋದಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವ ವಶೀಕರಣವಾದರೂ ಏನು? ಅದೇ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮ೦ತ್ರ! ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ಒ೦ದು ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲಿಗೆ ಖಳನಾಯಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇ೦ದು ಅದೇ ಸಮುದಾಯವು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಬೆ೦ಬಲಿಸುವ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತಾನೆ೦ದರೆ, ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯೇ? ಮೋದಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಮ೦ತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆಯೆ೦ದರೆ, ಮುಸ್ಲಿ೦ ಬಾ೦ಧವರೂ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿ೦ದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ತಾವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ,ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತ೦ದ “ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ“ ಯಿ೦ದ ತಮ್ಮ ವಿರುಧ್ಧದ ಟೀಕಾಕಾರರ ಅಬ್ಬರದ ಸೊಲ್ಲನ್ನು ಮೋದಿ ಅಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸ್ಲಿ೦ ಬಾ೦ಧವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾ.ಜ.ಪಾದತ್ತ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,ಅಲ್ಲದೇ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನೆ೦ಬ೦ತೆ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಜಾತಿ-ಮತ, ಹೆಣ್ಣು-ಹೆ೦ಡ,ಸೀರೆ ಮು೦ತಾದವುಗಳೇ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ ಕೇಳಲು ಬರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ,ಸ್ವಯ೦-ಘೋಷಿತ ನಾಯಕರ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದ೦ಡಗಳಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ತನ್ನ ನೈಜ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಮ೦ತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರುಷಗಳಿ೦ದಲೂ ಒ೦ದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿ ಪಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏಕಾಮೇವಾದ್ವಿತೀಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ೦ದರೆ ಅದು ಬೂಟಾಟಿಕೆಯೇ? ಗ್ಯಾ೦ಗ್ ಸ್ಟರ್ ಸೊಹ್ರಾಬುದ್ದೀನನತ್ತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣಿಗೇ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಯಾವುದೇ ದೂರದರ್ಶನ ವಾಹಿನಿಗಳಾಗಲೀ ಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಲೀ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಹಾಗೂ ಅದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿ೦ದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವಸ೦ಸ್ಠೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒ೦ದಾದರೂ ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದಿವೆಯೇ ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿವೆಯೇ?ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು ಅ೦ದರೆ, ಮೋದಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಹೋಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ! ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗಾಗಿ ತೋರಿಕೆಯ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ! “ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದೇ ಬೇಡ “ ವೆ೦ದು ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮೋದಿಯವ ರೊ೦ದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ನೀತಿಗೆ ಕಾರಣ! “ದೇಶಕ್ಕೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ, ನಮಗೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಪುಡಿಗಾಸು ಅನುದಾನವೇ ಬೇಡ, ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಧಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ“ ಎ೦ದು ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇ ಸವಾಲ್ ಎಸೆದ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮು೦ದೆ ಮ೦ಡಿಯೂರಿ ಬಗ್ಗುತ್ತಾರೆ೦ದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿದಿದ್ದವೇನೋ?

ಕೊನೇ ಮಾತು: ಆರ೦ಭದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಕನಸು ಕ೦ಡ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬ೦ದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ, ಮೋದಿಯವರನ್ನು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ,ಕರೆಸಿ ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸ೦ಪುಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಪಾಠ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಾವೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ದರ೦ತೆ! ಆದರೆ ಮೋದಿಯವರ ಪಾಠದ ಮುಖ್ಯಾ೦ಶವಾದ “ ಆಡಳಿತದಿ೦ದ ಬ೦ಧುಗಳನ್ನೂ,ಪುತ್ರವರ್ಗವನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿಡು“ ಎ೦ಬ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದು, ನೀವು ಮೂರು ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತವನ್ನು ಯಾಚಿಸ ಬೇಕಾಗಿ ಬ೦ದಿದ್ದರ ಹಿ೦ದಿನ ಗುಟ್ಟು ಎ೦ಬುದನ್ನು “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ,“ಎಲ್ಲಾರೆದುರಿಗೂ ಮಾನ ತೆಗೀಬೇಡ್ರೀ,ನಾನೇನು ಮೋದಿಯವರ೦ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಾರಿಯೇ?,ನನ್ನನ್ನೇ ನ೦ಬ್ಕೊ೦ಡು ಬ೦ದವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಡ್ವೇ? ಅ೦ತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊ೦ಡಾರೆ೦ಬ೦ತೆ,ಗುಟ್ಟು ಹೇಳುವವರ೦ತೆ ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದ್ದೂ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ಗೆ ಕೇಳಿಸಿತ೦ತೆ! ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಪಾಠವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ “ಗೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿದ೦ತೆ“ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎ೦ದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ “ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ“ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ!

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment

ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮದೇ ದುಡ್ಡು ಸ್ವಾಮಿ !!!

ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಗಿರೀಶ್ ನನ್ನ ಚರವಾಣಿಗೆ ಒ೦ದು ಸ೦ದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಯ ಹೊಸ ಲೇಖನಕ್ಕೊ೦ದು ವಿಷಯವಾಯಿತು ಎ೦ದುಕೊ೦ಡು, ಅವರಿಗೆ ಫೋನಾಯಿಸಿ, “ಏನಣ್ಣಾ, ಇದು ಸತ್ಯವೇ?“ ಹೌದು ನಾವಡರೇ, ನಾನು ನ೦ಬಬಹುದೇ? ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು! ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅ೦ದ್ರು! ಆ ವಿಚಾರ ಏನ೦ದ್ರೆ,ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮೊನ್ನೆ ನುಡಿದರ೦ತೆ: ಭಾರತೀಯರು ಬಡವರೇ ವಿನ: ಭಾರತ ಬಡ ದೇಶವಲ್ಲ ಅ೦ತ!! ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದೇನಪ್ಪಾ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಟಾಕ್, ಅ೦ತ! ಭಾರತೀಯರ೦ದರೆ ಭಾರತವಲ್ಲವೇ? ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೌದು ಅ೦ದರೆ ಈ ಒ೦ದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶ ಎರಡೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ! ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅ೦ದರೆ,ಒ೦ದು ಕಡೆ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಜನನಾಯಕರು! ಮತ್ತೊ೦ದು ಕಡೆ ದರಿದ್ರ ಜನರು!!! “ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸರಿ ಸುಮಾರು ೨೮೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ಲ್ಯಾ೦ಡ್ ನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾ೦ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ“! ನಾನೂ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಒಮ್ಮೆ ತಲೆ ಕೊಡವಿದೆ!

ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿಸಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇ೦ದು ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೂಲಿ ಸಲಾಸರಿ ೧೦೦.೦೦. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದು ೧೫೦.೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೋರ್ವನ ದಿನಗೂಲಿ ಸರಾಸರಿ ೧೦೦.೦೦ ನಿ೦ದ ೧೨೫.೦೦ ದಾಟಲಾರದೇನೋ! ಅ೦ತಾದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಜನನಾಯಕರಿಟ್ಟಿರುವ ಕಳ್ಳ ಠೇವಣಿಯ ಮೊತ್ತ ೨೮೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಅ೦ದರೆ ಈ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ೦ದ ಬ೦ತು? ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿ೦ದ ಗಳಿಸಿದ್ದು!!! ಇದು ನಾವು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ಪರೋಕ್ಷ ಸವಾರಿ! ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಪಾವತಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕೇ೦ದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸರ್ಕಾರ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ(?) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೋ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿ೦ದಲೋ, ಹಫ್ತಾ ವಸೂಲಿಯ೦ತೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ , ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ! ಈ ರೀತಿ ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಬಳಿ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ! ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ! ಎಲ್ಲವೂ ಕೈಯಿ೦ದ ಕೈಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ೦ಚರಿಸುವ ಹಣ! ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತದೆ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆ೦ಡರ್ ಹಿಡಿಯಲು ಎಲ್ಲಾ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂ ಲ೦ಚ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಒ೦ದು ಜನನ-ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಇಷ್ಟು, ಆದಾಯ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು, ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಗೆ ಇ೦ತಿಷ್ಟು ಲ೦ಚ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಎ೦ದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿಹೋಗಿದೆ! ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಕೂಡಾ!!!ನಮ್ಮ “ಜನ“ನಾಯಕ ( ?)ರು ಠೇವಣಿಯಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮಹಾ ರಖಮಿನಿ೦ದ ಏನೇನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು? ಎ೦ಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸೋಣ. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ

೧. ಸರಿ ಸುಮಾರು ೩೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಹಿತ ಆಯವ್ಯಯ ಪತ್ರವನ್ನು, ಘೋಷಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು!

೨. ಸರಿ ಸುಮಾರು ೬೦ ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು!

೩. ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಹಳ್ಳಿಯಿ೦ದ ದೆಹಲಿಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು!

೪. ಸರಿ ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೊಡಬಹುದು!

೫. ಮು೦ದಿನ ೬೦ ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರನೂ ತಿ೦ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ೦ತೆ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು!

೬. ಜಾಗತಿಕ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಆಗಲೀ ಯಾ ಐ.ಎಮ್.ಎಫ಼. ನಿ೦ದಾಗಲೀ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!!

೨೮೦ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒ೦ದು ಸಣ್ಣ ಅ೦ದಾಜು ಈಗ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದಲ್ಲವೇ? ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ! ಇದು ಕಳ್ಳ ಹಣ! ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮ೦ತ್ರಿಗಳು ಎರಡನೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದರು: “ವಿವಿಧ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ ಠೇವಣಿಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುವುದು!“ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮುಹೂರ್ತ ಬರುವುದೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ೦ದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳ ಆಡು೦ಬೊಲವಾಗಿದೆ! ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇ೦ದು ಜಾಗತಿಕ ಬಡವರಲ್ಲಿ ೩/೧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಬಡವರು ಭಾರತೀಯರು! ಅ೦ದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ೪೭ % ಭಾರತೀಯ ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಯು ಬಡತನದ ರೇಖೇಗಿ೦ತ ಕೆಳಗಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ!ಭಾರತದ ಬಿಹಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ ಘಡ್, ಜಾರ್ಖ೦ಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ,ಓರಿಸ್ಸಾ, ರಾಜಸ್ತಾನ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಬ೦ಗಾಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡತನದ ಅ೦ಕಿ-ಅ೦ಶವು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖ೦ಡದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟೂ ಬಡತನಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಹೆಚ್ಚು! ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸತತ ಏರುಗತಿಯನ್ನೇ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿವೆ! ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತದ ಇಪ್ಪತ್ತೆ೦ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಬಿಹಾರ ಒಟ್ಟೂ ಜನಸ೦ಖ್ಯೆಯ ೮೧% ಜನ ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿ೦ತಲೂ ಕೆಳಗಿನ ದೈನ೦ದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕಿ೦ತಲೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೂ ಭಯ೦ಕರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟೂ ಬಡವರಲ್ಲಿ, ೨೧% ಜನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು! ಇದು ನಮ್ಮಮಾಯಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ರವರ ಕಾರ್ಯ ವೈಖರಿ! ಅಲ್ಲಿನ ಹಣವೆಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರ ಮೂಲಕ ಮಾಯಾವತಿಯವರ ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೆ೦ಬುದು ಸುದ್ದಿ!!

ಯೂನಿಸೆಫ್ ನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ೨೦೦೮ ಒ೦ದರಲ್ಲಿಯೇ ೬೧ ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಔಷಧ ಗಳಿಲ್ಲದೆ ನರಳುತ್ತಿವೆ! ಈ ಮಕ್ಕಳ ಅಮ್ಮ೦ದಿರದೂ ಅದೇ ಪಾಡು ಗರ್ಭವತಿಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ವಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬದುಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ, ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳು ಅ೦ಗವಿಕಲರಾಗಿರುತ್ತವೆ! ಮತ್ತದೇ ಕಥೆ! ಮು೦ದುವರೆಯುವ ವ್ಯಥೆ!!

ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೀಮ೦ತ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟೂ ಆಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ೫೪೦.೯ ಮಿಲಿಯನ್ ಆಮೇರಿಕಾ ಡಾಲರುಗಳಷ್ಟು!! ಅ೦ದರೆ ಸ೦ಪತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎ೦ದರ್ಥ! ಇನ್ನು ರಾಮರಾಜ್ಯ ದ ಕನಸು ನನಸಾದ ಹಾಗೆಯೇ! ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು-ಸಮಬಾಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶದ ಮಾತಾಗಿಮಾತ್ರವೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎ೦ಬುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಅ೦ಕಿ –ಅ೦ಶಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ನೋಡಿ!

ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗಾದರೂ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ಸ೦ಪಾದಿಸುವ ದುರ್ಬುಧ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ! ನನಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟು೦ಬಕ್ಕಿರಲಿ… ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.. ಮರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ.. ಇ೦ದು ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರಲಿ, ಅವರ ವ೦ಶದ ಮು೦ದಿನ ಎರಡರಿ೦ದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ವರೆಗಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದೇವರ ದಯದಿ೦ದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಷ್ಟ ಬರಲಾರದು! ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು, ಐಶಾರಾಮದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸ೦ಪತ್ತನ್ನು ಈ ನಾಯಕರಾಗಲೇ ಶೇಖರಿಸಿಯಾಗಿದೆ! ಇನ್ನೇನು ತೊ೦ದರೆ? “ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನವಿದ್ದರೆಷ್ಟು, ಬಿಟ್ಟರೆಷ್ಟು! ನಮಗೆ ಮೂರೂ ಹೊತ್ತು ಉಣ್ಣಲಿದ್ದರಷ್ಟೇ ಸಾಕು!“ ಎನ್ನುವ ಧೋರಣೆಯ ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವವರ್ಯಾರು? ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಘ೦ಟೆ ಕಟ್ಟುವ ಸಾಹಸ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ?

ಕೊನೇಮಾತು: ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾ೦ಕಿನ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿ೦ದಲೇ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು “ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ,ನಾನು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ತಪ್ಪು?“ ಎ೦ದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದರು ಎ೦ಬುದು ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ! ಅದಕ್ಕೆ ಬಾ.ಜ.ಪಾ. ಹೈಕಮಾ೦ಡ್ “ಎಲ್ಲರಿಗಿ೦ತಲೂ ನೀವು ಭಿನ್ನ ಎ೦ದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಖ್ಯಮ೦ತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು! ನೀವೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?“ ಎ೦ದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪನವರು ತಮಗೆ ಕೇಳಿಯೂ ಕೇಳಿಸದ೦ತೆ ನಟಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೋ! ಅಥವಾ “ತಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ“ ಎ೦ಬುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆ೦ಬುದಕ್ಕೋ ಎ೦ಬುದು ಮಾತ್ರ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಅರಿವಾಗಲಿಲ್ಲ!!! ಅದರಲ್ಲಿಯೂ “ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಿನ್ನುವವರ“ ವರ್ಗಕ್ಕಾದರೀ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ “ಬದುಕುವುದೇ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ“ ಎನ್ನುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ? ಏನ೦ತೀರಿ?

Posted in ರಾವುಗನ್ನಡಿ | Leave a comment